Gebruiksvoorwaarden – Shoppy Deals

Laatst gewijzigd op 18 juli 2021.


Algemene voorwaarden Shoppy Deals MarketPlace


 • Gebruiksvoorwaarden Kopers
 • Algemene gebruiksvoorwaarden Verkopers
 • Verkoopvoorwaarden
 • Recht om in te trekken
 • Geschillen – Geschillen
 • Algemene voorwaarden van de Shoppydeals.fr MarketPlace

Engelse versie hieronder

In geval van tegenstrijdigheid of afwijkende interpretatie tussen de Engelse versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de MarketPlace Shoppy Deals en de Franse versie, prevaleert de Franse versie. 
In het geval van een conflict tussen de Engelse en de Franse versie van de Algemene Voorwaarden van de Shoppy Deals MarketPlace, prevaleert de Franse versie.


1. Algemene gebruiksvoorwaarden Kopers

Preambule

De Marktplaats is een dienst die wordt aangeboden door SHOPPYDEALS LTD, maatschappelijke zetel: 20-22 Wenlock Road London, Verenigd Koninkrijk, Companies House 12345722

SHOPPYDEALS LTD richt op www.shoppydeals.fr (hierna de "Site") een Marktplaats op waar grote kopers (hierna "Kopers" of "U"), na registratie, via deze Marktplaats kunnen betreden in relatie met Verkopers, professionals , ook geregistreerd op de Site (hierna "Verkopers"), met als doel de aankoop van nieuwe en gebruikte producten (hierna de "Producten") die worden aangeboden tegen een vaste prijs (hierna de "Dienst").

Onder de tweedehands producten worden zogenaamde refurbished producten verkocht. In dit opzicht zijn het bijvoorbeeld tentoonstellingsproducten of klantretouren die uit de originele verpakking zijn gehaald en behandeld. Refurbished producten zijn als nieuw. Ze zijn getest en gereviseerd in de werkplaats en genieten dus van de garantie bepaald door de verkoper. Ze worden geleverd met al hun toebehoren in een nieuwe neutrale verpakking of in de originele verpakking in nieuwstaat.

Om de Service te gebruiken, moet de Koper akkoord gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de Koper (hierna de "Algemene Voorwaarden van de Koper") zonder beperking of voorbehoud. In dit opzicht wordt acceptatie gematerialiseerd door een validatieklik bij het registreren op de Service.

De verkopen via de Service tussen Kopers en Verkopers vallen onder de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Service (hierna de "AV"). Dus, die ook door de koper moet worden geaccepteerd op het moment van elke aankoop, vullen ze deze kopers-AV's in.

1. Voorwerp

Het doel van deze Algemene Voorwaarden voor Kopers is om de voorwaarden te definiëren waaronder SHOPPY DEALS LTD aan Kopers, als onderdeel van de Service, technologische hulpmiddelen ter beschikking stelt die worden gebruikt om Producten van Verkopers te kopen.

2. Beschrijving van de dienst

De Service bestaat uit een set tools waarmee Verkopers in contact kunnen komen met Kopers, om hen Producten te koop aan te bieden, om naar deze Producten te verwijzen en deze te beschrijven, om door Kopers geplaatste bestellingen te accepteren, om de prijs van de gekochte Producten te innen en om de after-sales service voor de verkochte Producten beheren.

De transacties die via de Dienst worden uitgevoerd met het oog op de verkoop van de Producten, worden rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper afgesloten. SHOPPYDEALS LTD is dus op geen enkele manier een verkoper van de producten die door de verkopers via de service worden aangeboden.

Bovendien, in het geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden van de Verkoper. SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst aan de betrokken Verkoper tijdelijk of permanent te onderbreken door de huidige voorwaarden op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden voorzien in artikel 8.

Verkopers zijn in principe verantwoordelijk voor de belastingen, heffingen, heffingen en eco-bijdragen die verschuldigd zijn uit hoofde van de transactie die zij aangaan met een Koper. Echter, met ingang van 1 juli 2021, in het kader van transacties tussen een Koper handelend in een privé hoedanigheid gevestigd in Frankrijk of Monaco en (i) een Verkoper gevestigd buiten de Europese Unie of (ii) een Verkoper gevestigd in de Europese Unie maar bij het importeren van de Producten uit een land buiten de Europese Unie, is SHOPPYDEALS LTD aansprakelijk voor de btw met betrekking tot de transactie die is gesloten tussen de Verkoper en de Koper in overeenstemming met artikel 147 van de financiële wet voor 2021 tot omzetting van de 2017-richtlijn /2455/EU. 
In deze gevallen hoeft de verkoper geen btw te betalen aan de Franse belastingdienst, waarbij SHOPPYDEALS LTD verantwoordelijk is voor de rechtstreekse betaling van de btw met betrekking tot de transactie tussen de verkoper en de koper aan de belastingdienst. Dit bedrag zal door SHOPPYDEALS LTD in mindering worden gebracht op de aan de Verkoper te betalen bedragen. 
De aansprakelijkheid door SHOPPYDEALS LTD van de btw met betrekking tot de transactie is niet van toepassing op transacties uitgevoerd door een verkoper wanneer deze vallen onder het btw-margeregime voorzien in de artikelen 297 A en volgende van het Algemeen Belastingwetboek (CGI). Vanwege de zeer beperkte reikwijdte van het btw-regime van de marge voorzien in de artikelen 297 A en volgende van de CGI onder de transacties waarbij SHOPPYDEALS LTD btw-plichtig is, verbindt de Verkoper zich ertoe om nooit Producten te koop aan te bieden die onder deze regeling vallen . 

Voor transacties waarbij SHOPPYDEALS LTD btw verschuldigd is omdat de Producten worden geïmporteerd uit een land buiten de Europese Unie. De Verkoper erkent dus dat de juistheid van het belastingregime met betrekking tot een transactie tussen een Verkoper en een Koper afhangt van de informatie die de Verkoper aan SHOPPYDEALS LTD heeft verstrekt. Bijgevolg verbindt de Verkoper zich ertoe om SHOPPYDEALS LTD voor elke transactie met een Koper de plaats van verzending van de aan deze Koper verkochte Producten te verstrekken. De Verkoper erkent uitdrukkelijk dat de succesvolle afronding van de transactie met een Koper gevestigd in Frankrijk of Monaco de naleving vereist van verschillende formele voorwaarden die de systematische controle van pakketten door de douaneadministratie mogelijk maken. In het bijzonder verbindt de Verkoper zich ertoe om op het pakket met de Producten het IOSS-nummer (bestelling van een waarde exclusief belastingen en transportkosten lager dan of gelijk aan € 150) of btw (bestelling van een waarde exclusief belastingen en exclusief transportkosten hoger dan € 150) van SHOPPYDEALS LTD om de rapportage van correcte informatie voor de verwerking van de btw van de Producten mogelijk te maken. Bovendien, wanneer een Koper in het kader van dezelfde bestelling meerdere Producten van dezelfde Verkoper koopt, verbindt de Verkoper zich ertoe de Producten samen te voegen in één pakket. 
Bovendien is SHOPPYDEALS LTD voor bestellingen met een waarde exclusief belastingen en transportkosten van meer dan € 150,- alleen btw-plichtig wanneer de Producten worden geïmporteerd uit een land buiten de Europese Unie als de plaats van invoer zich in Frankrijk bevindt. Voor zover Verkopers alleen goederen in Frankrijk kunnen leveren en het niet mogelijk is om automatisch en met zekerheid informatie te verkrijgen over een andere invoerplaats, wordt de invoerplaats geacht in Frankrijk te zijn gelegen. Bijgevolg verbindt de Verkoper zich ertoe om voor bestellingen met een waarde exclusief belastingen en exclusief transportkosten van meer dan € 150 en die worden geïmporteerd uit een land buiten de EU, het Product in Frankrijk in te klaren. 
De Verkoper erkent voor elke transactie met een Koper volledig aansprakelijk te zijn voor de douanerechten die verschuldigd zijn voor het binnenbrengen van Producten op het grondgebied van de Europese Unie, verbindt zich ertoe deze volledig te betalen en te integreren in de verkoopprijs exclusief belasting van de producten. De voor de Producten betaalde douanerechten mogen in geen geval afzonderlijk worden gefactureerd of aan de Koper worden overgelaten.

3. Toegang tot de dienst

Toegang tot de Service door Kopers is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. In dit verband verklaart de Koper bij het gebruik van de Dienst op persoonlijke titel te handelen.

Naast de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Koper. Toegang tot de Dienst is afhankelijk van het openen van een account op de Site. Om dit te doen, moet u de gegevens verstrekken die uw identificatie mogelijk maken. Bij het openen van dit account verbindt u zich ertoe alleen nauwkeurige informatie te verstrekken en vervolgens SHOPPYDEALS LTD onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die hierop van invloed zijn, door gebruik te maken van de berichtentool die u als onderdeel van de Service ter beschikking is gesteld.

Om de Service te gebruiken, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord gebruiken die zijn aangemaakt bij het openen van uw account. U verbindt zich ertoe ze geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. U bent inderdaad als enige verantwoordelijk voor toegang tot de Service met uw gebruikersnaam en wachtwoord, tenzij er bewijs is van frauduleus gebruik dat niet aan u kan worden toegeschreven.

In het geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, stemt u ermee in om de klantenservice van SHOPPYDEALS LTD onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. Prijs van de dienst

Het openen van een account en het gebruik van de Dienst zijn gratis (exclusief eventuele verbindingskosten, waarvan de prijs afhankelijk is van uw elektronische communicatie-operator), zonder aankoopverplichting op de Site. Alleen de aankoop van Producten van Verkopers is verschuldigd, onder de voorwaarden voorzien in de AGV.

5. Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door SHOPPYDEALS LTD als gegevensbeheerder. 

doeleinden:

Informatie met betrekking tot uw account en die van uw bestellingen wordt verwerkt om uw account aan te maken en te beheren, uw bestellingen en hun follow-up te beheren, evenals met het oog op fraudepreventie, statistische analyse en klantenkennis. SHOPPYDEALS LTD gebruikt uw gegevens ook voor marketing- en gerichte reclamedoeleinden (verzending van elektronische communicatie, post- of telefonische prospectie en reclameprofilering door gegevens te combineren) voor eigen rekening of voor die van partners als onderdeel van haar reclamebeheer. Afhankelijk van uw keuzes kunnen uw contactgegevens en profielinformatie worden doorgegeven aan agentschappen of commerciële partners met het oog op commerciële prospectie en reclametargeting.

Tenzij u bezwaar maakt, kan uw telefoonnummer worden gebruikt voor ongevraagd bellen door SHOPPYDEALS LTD of door partners. U kunt op elk moment het gebruik van uw gegevens met betrekking tot commerciële prospectie, reclameprofilering op de pagina lezen en weigeren hier.

Gegevensoverdracht:

Uw gegevens worden doorgegeven aan de Verkopers voor doeleinden die strikt beperkt zijn tot het beheer van de bestellingen die u bij hen plaatst, en om hen in staat te stellen indien nodig aan hun wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. Afhankelijk van uw keuzes kan bepaalde informatie ook worden doorgegeven aan entiteiten van de SHOPPYDEALS LTD-groep met het oog op klantkennis en personalisatie van onze diensten. 

We informeren u ook dat ons platform open staat voor verkopers over de hele wereld. Bijgevolg is het waarschijnlijk dat de overdracht van persoonsgegevens waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, zal plaatsvinden aan een Verkoper die zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt als u ervoor hebt gekozen om een product van een van hen te kopen. Deze overdrachten zijn strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de bestellingen die u bij deze verkopers plaatst. 

Registratie van cycli:

In overeenstemming met de geldende regelgeving zijn Verkopers verplicht om nieuwe fietsen te identificeren. Daarom is SHOPPYDEALS LTD ook verplicht om uw gegevens te verzamelen en door te geven aan de verkoper van de fiets, zodat deze kan overgaan tot zijn registratie. Door de unieke identificatie van uw fiets kan deze worden geregistreerd in het National Single File of Identified Cycles (FNUCI). 

Jou rechten :

Met betrekking tot de gegevens die worden verwerkt als onderdeel van de identificatie van uw fiets, kunt u uw rechten (toegang, rectificatie, beperking) uitoefenen en het lot van uw persoonlijke gegevens "post mortem" rechtstreeks bij de geautoriseerde exploitant bepalen. Het recht van verzet is niet van toepassing op deze verwerking, aangezien de identificatie noodzakelijk is voor de verkoop van de fiets.

U kunt uw rechten uitoefenen (toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid indien van toepassing) en het lot van uw persoonlijke gegevens "post mortem" bepalen door de gespreksagent van het privacybeleid van de site te gebruiken of contact op te nemen met de SHOPPYDEALS LTD Data Protection Officer per e-mail op [email protected] of per post: SHOPPYDEALS LTD consumentenservice, 20-22 Wenlock Road Londen Verenigd Koninkrijk

Voor meer informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit om contact op te nemen met SHOPPYDEALS privacybeleid op de website www.shoppydeals.fr

6. Intellectuele eigendom

6.1 – Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werken en afbeeldingen die op de Site worden gereproduceerd of weergegeven, zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en de intellectuele eigendom, voor de volledige duur van de bescherming van deze rechten en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, behoudens afwijkende of zelfs restrictievere bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Elke reproductie, weergave, wijziging of gehele of gedeeltelijke aanpassing van de site en/of van alle of een deel van de elementen die op de site te vinden zijn of erin zijn opgenomen, is strikt verboden.

6.2 – De bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de Site worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. De reproductie of weergave van het geheel of een deel van een van de bovengenoemde tekens is strikt verboden en moet onderworpen zijn aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

6.3 – Bepaalde Producten zijn onderworpen aan persoonlijke en specifieke gebruiksrechten die het kopiëren, openbare distributie, verhuur, enz. regelen. U dient zich te houden aan de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op deze Producten en SHOPPYDEALS LTD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat in dit verband van deze Producten kan worden gemaakt.

7. Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van SHOPPYDEALS LTD jegens de Koper kan slechts worden aangegaan voor feiten die rechtstreeks aan hem zouden kunnen worden toegerekend en die hem een direct met deze feiten verband houdende schade zouden berokkenen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. Evenmin kan SHOPPYDEALS LTD aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de Dienst door de Koper of voor enige fout van zijn kant. Evenmin kan zij aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die zijn toe te rekenen aan een derde partij bij de Dienst.

Bovendien kan SHOPPYDEALS LTD, in overeenstemming met artikel 6-I, 2 en 3 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die op de site door de Kopers of de Verkopers, in het bijzonder met betrekking tot de beschrijving van de Producten of de beoordelingen die de Kopers van de Verkopers maken, tenzij dit hen niet onmiddellijk ontoegankelijk maakt nadat ze op de hoogte zijn gesteld van hun onwettigheid onder de voorwaarden voorzien door deze wet.

Ten slotte wijst SHOPPYDEALS LTD alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verkopen die door Kopers via haar Service aan Verkopers worden gesloten, waarmee het geen verband houdt. Elke klacht met betrekking tot de opmerkingen op de beschrijving van de Producten of de leveringen van de Producten zal worden doorgestuurd naar de aangewezen Verkoper, die in dit opzicht de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid op zich neemt.

De Koper is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Dienst, in het bijzonder de beoordelingen die hij maakt op de Site, en verbindt zich ertoe om op eerste verzoek SHOPPYDEALS LTD te vrijwaren en te vergoeden voor alle schade, verlies, te behalen verlies, dat SHOPPYDEALS LTD zou kunnen lijden als haar verantwoordelijkheid zou worden ingeschakeld door een derde partij, vanwege een actie in verband met dit gebruik van de Service door de Koper.

8. Gedeeltelijke nietigheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor Kopers ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, verordening of definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de andere bepalingen al hun kracht en al hun strekking.

9. Toepasselijk recht en behandeling van klachten in het kader van de service - online geschillenbeslechting.

Deze Algemene Voorwaarden voor Kopers zijn onderworpen aan het Engelse recht. Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering is onderworpen aan de Britse jurisdictie.

Neem voor een claim onder de Service contact op met de service door te klikken op hier

SHOPPYDEALS LTD houdt zich aan de Ethische Code van de Fevad (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand) en aan het e-commerce bemiddelingssysteem waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie – 75008 Parijs – http://www.mediateurfevad.fr

Je hebt een probleem met een bestelling: http://www.fevad.com/mediation

Platform voor onlinegeschillenbeslechting: In overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals uit de sector faciliteert.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

2. Algemene gebruiksvoorwaarden Verkopers

Preambule

SHOPPYDEALS LTD zet op www.shoppydeals.fr (hierna de "Site") een Marktplaats op waar grote Verkopers (hierna "Verkopers" of "U"), na registratie, via deze Marktplaats kunnen betreden met betrekking tot individuele kopers ( hierna "Kopers"), ook geregistreerd op de Site, met als doel nieuwe en gebruikte artikelen (hierna de "Producten") te verkopen tegen vaste prijzen (hierna de "Service").

Onder de tweedehands producten kunnen zogenaamde refurbished producten worden verkocht. Dit zijn bijvoorbeeld displayproducten of klantretouren die uit de originele verpakking zijn gehaald en behandeld. Refurbished producten zijn als nieuw. Ze zijn getest en gereviseerd in de werkplaats en genieten dus van de garantie bepaald door de verkoper. Ze worden geleverd met al hun toebehoren in een nieuwe neutrale verpakking of in de originele verpakking in nieuwstaat.

Om de Service te gebruiken, stemt de Verkoper ermee in zich zonder beperking of voorbehoud te onderwerpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Verkoper (hierna de 'Algemene Voorwaarden van de Verkoper'). Deze acceptatie wordt gematerialiseerd door een validatieklik bij het registreren op de Service.

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de relatie tussen SHOPPYDEALS LTD en de Verkoper zijn persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar.

Op verkopen via de Service tussen kopers en verkopers zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") van toepassing, die bij elke orderbevestiging geacht worden door de Verkoper te zijn aanvaard; zij vullen deze Algemene Voorwaarden van Verkoper aan.

SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om deze AV te wijzigen. Elke wijziging wordt van kracht binnen de periode die door SHOPPYDEALS LTD voor de Online Producten is aangegeven bij het informeren van de Verkoper. Ze zijn niet van toepassing op transacties die lopende zijn op het moment van inwerkingtreding.

1. Voorwerp

Het doel van deze Algemene Voorwaarden van de Verkoper is om de voorwaarden te definiëren waaronder SHOPPYDEALS LTD de Verkopers, als onderdeel van de Service, technologische hulpmiddelen ter beschikking stelt die hen in staat stellen de Producten te verkopen.

2. Beschrijving van de dienst

De Service bestaat uit een set tools waarmee Verkopers in contact kunnen komen met Kopers, om hen Producten te koop aan te bieden, om naar deze Producten te verwijzen en deze te beschrijven, om door Kopers geplaatste bestellingen te accepteren, om de prijs van de gekochte Producten te innen en om de after-sales service voor de verkochte Producten beheren.

De transacties die via de Dienst worden uitgevoerd met het oog op de verkoop van de Producten, worden rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper afgesloten. SHOPPYDEALS LTD is op geen enkele manier een verkoper van de producten die door verkopers via de service worden aangeboden.

Bovendien behoudt de Verkoper SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van deze AV, de toegang tot de Dienst voor de betrokken Verkoper tijdelijk of permanent te onderbreken door deze Voorwaarden op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden bepaald in sectie 8.

Verkopers zijn principieel verantwoordelijk voor de belastingen, heffingen, heffingen en ecobijdragen die verschuldigd zijn uit hoofde van de transactie die ze aangaan met een Koper.

Bij wijze van uitzondering, vanaf 1 juli 2021, in het kader van transacties tussen een Koper die handelt in een privé hoedanigheid gevestigd in Frankrijk of Monaco en (i) een Verkoper gevestigd buiten de Europese Unie of (ii) een Verkoper gevestigd in de Europese Unie maar bij het importeren van de Producten uit een land buiten de Europese Unie, is SHOPPYDEALS LTD aansprakelijk voor de btw met betrekking tot de transactie die is gesloten tussen de Verkoper en de Koper in overeenstemming met artikel 147 van de financiële wet voor 2021 tot omzetting van de richtlijn 2017/2455/EU. 


In deze gevallen hoeft de verkoper geen btw te betalen aan de Franse belastingdienst, waarbij SHOPPYDEALS LTD verantwoordelijk is voor de rechtstreekse betaling van de btw met betrekking tot de transactie tussen de verkoper en de koper aan de belastingdienst. Dit bedrag zal door SHOPPYDEALS LTD in mindering worden gebracht op de aan de Verkoper te betalen bedragen. 


De aansprakelijkheid door SHOPPYDEALS LTD van de btw met betrekking tot de transactie is niet van toepassing op transacties uitgevoerd door een verkoper wanneer deze vallen onder het btw-margeregime voorzien in de artikelen 297 A en volgende van het Algemeen Belastingwetboek (CGI). Vanwege de zeer beperkte reikwijdte van het btw-regime van de marge voorzien in de artikelen 297 A en volgende van de CGI onder de transacties waarbij SHOPPYDEALS LTD btw-plichtig is, verbindt de Verkoper zich ertoe om nooit Producten te koop aan te bieden die onder deze regeling vallen . 

Voor transacties waarbij SHOPPYDEALS LTD btw-plichtig is omdat de Producten worden geïmporteerd uit een land buiten de Europese Unie, erkent de Verkoper dat de juistheid van het belastingregime met betrekking tot een transactie tussen een Verkoper en een Koper afhangt van de informatie die door de Verkoper wordt verstrekt aan SHOPPYDEALS LTD. Bijgevolg verbindt de Verkoper zich ertoe om SHOPPYDEALS LTD voor elke transactie met een Koper de plaats van verzending van de aan deze Koper verkochte Producten te verstrekken. De Verkoper erkent uitdrukkelijk dat de succesvolle afronding van de transactie met een Koper gevestigd in Frankrijk of Monaco de naleving vereist van verschillende formele voorwaarden die de systematische controle van pakketten door de douaneadministratie mogelijk maken. In het bijzonder verbindt de Verkoper zich ertoe om op het pakket met de Producten het IOSS-nummer (bestelling van een waarde exclusief belastingen en transportkosten lager dan of gelijk aan € 150) of btw (bestelling van een waarde exclusief belastingen en exclusief transportkosten hoger dan € 150) van SHOPPYDEALS LTD om de rapportage van correcte informatie voor de verwerking van de btw van de Producten mogelijk te maken. Bovendien, wanneer een Koper in het kader van dezelfde bestelling meerdere Producten van dezelfde Verkoper koopt, verbindt de Verkoper zich ertoe de Producten samen te voegen in één pakket. 


De Verkoper erkent voor elke transactie met een Koper volledig aansprakelijk te zijn voor de douanerechten die verschuldigd zijn voor het binnenbrengen van Producten op het grondgebied van de Europese Unie, verbindt zich ertoe deze volledig te betalen en te integreren in de verkoopprijs exclusief belasting van de producten. De voor de Producten betaalde douanerechten mogen in geen geval afzonderlijk worden gefactureerd of aan de Koper worden overgelaten.

3. Toegang tot de dienst

Naast de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van de Verkoper, is de toegang tot de Dienst onderworpen aan het openen van een Shoppy Deals-account en de betaling van een jaarabonnement. Om dit te doen, moet u de gegevens verstrekken die uw identificatie mogelijk maken, evenals uw contactgegevens. Bij het openen van dit account stemt u ermee in om alleen nauwkeurige informatie te verstrekken en vervolgens SHOPPYDEALS LTD onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die op hen van invloed zijn.

Het gebruik van de Dienst houdt voor de Verkoper in dat er een betaalrekening wordt geopend bij onze betalingspartner, die uitsluitend is bedoeld voor het innen van betalingen die door de Koper aan de Verkoper zijn gedaan via SHOPPYDEALS LTD, die deze incasso verzorgt in zijn hoedanigheid van betalingsagent. 

De Verkoper moet tijdens het registratieproces voor de Service een Betaalrekeningovereenkomst ondertekenen met onze betalingspartner vertegenwoordigd door SHOPPYDEALS LTD in zijn hoedanigheid van agent. 

Er wordt gespecificeerd dat het openen van een betaalrekening een integraal onderdeel is van de Dienst. Ook als de Verkoper geen betaalrekening opent bij onze partner, heeft hij geen toegang tot de Service.

Toegang tot de service is beperkt tot het openen van een enkel account, elke dubbele account zal onmiddellijk worden verwijderd, tenzij voorafgaande validatie door SHOPPYDEALS LTD.

SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om een account te beëindigen als het een of meer elementen gemeen heeft met een account dat eerder is beëindigd wegens wanbetaling.

Om de Service te gebruiken, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord gebruiken die zijn aangemaakt bij het openen van uw account. Gebruikersnamen en wachtwoorden vallen onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Verkoper.

Zo verbindt de Verkoper zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen zodat ze niet bekend zijn bij derden of gebruikt worden door onbevoegden. De Verkoper is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van gebruikersnamen en wachtwoorden. De Verkoper is in dit verband verantwoordelijk voor de gevolgen van verlies of verduistering van identifiers en wachtwoorden.

In het geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, verbindt de Verkoper zich ertoe om de verkoopafdeling onmiddellijk op de hoogte te stellen vanaf de inlogpagina van het Verkopersaccount.

De verkoper is aansprakelijk voor elke ongepaste toegang, schade, verstoring en schadelijke gevolgen veroorzaakt door uw schending van de vertrouwelijkheid van identificatiegegevens.

4. Verplichtingen met betrekking tot transacties die via de dienst worden uitgevoerd

4.1. Algemene verplichtingen

De Verkoper moet zich tegenover de Kopers identificeren als handelend of niet als een professional. Hij verbindt zich er uitdrukkelijk toe zich te identificeren als een professionele verkoper zodra hij regelmatig en met winstoogmerk Producten via de Dienst verkoopt.

De Verkoper verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving te respecteren bij de uitoefening van een commerciële activiteit (in het bijzonder registratie-, boekhoudkundige, sociale en fiscale verplichtingen). De Verkoper kan inderdaad worden verplicht om fiscale en sociale aangiften in te dienen met betrekking tot zijn activiteit van het verkopen van goederen op de Site. De administratie bezorgt haar fiches met haar verplichtingen op het vlak van: belasting en sociaal.

De Verkoper verbindt zich er ook toe de wet- en regelgeving na te leven die op hem rust in zijn hoedanigheid van professional met betrekking tot in het bijzonder de Producten die hij op de Site verkoopt (zoals bijvoorbeeld: aangifte bij de Belastingdienst voor Verkopers van of TV).

Verder is het de Verkoper uitdrukkelijk verboden om direct of indirect reclame te maken, in welke vorm dan ook (met name door het invoegen van hyperlinks, een bericht in de beschrijving van de Producten, alles wat is afgedrukt in de pakketten die naar de Koper worden gestuurd, of door het gebruik van de URL-adres van zijn website in zijn identificatiecode of op de pagina van de verkoper, of door het gebruik van een kartonnen doos) zijn producten of diensten, evenals die van een andere persoon.

De Verkoper verbindt zich ertoe alle middelen in te zetten om zijn verplichtingen optimaal na te komen door een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Kopers te leveren.

Hij verbindt zich er in het bijzonder toe om binnen 2 werkdagen na ontvangst in het Frans te reageren op e-mails van de Klantenservice en Verkoopafdeling van SHOPPYDEALS LTD, evenals op e-mails van Kopers.

Elke uitwisseling tussen de verkoper en SHOPPYDEALS LTD is strikt vertrouwelijk. De Verkoper verbindt zich er daarom toe de inhoud van deze uitwisselingen niet aan derden bekend te maken.

Het is de Verkoper verboden, en zonder dat deze lijst uitputtend is, gebruik te maken van beeld- of handelsnamen, pseudoniemen of opmerkingen of andere berichten te plaatsen die beledigend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden, die inbreuk maken op de rechten van personen of de intellectuele eigendomsrechten van derden, wet- en regelgeving en het SHOPPY DEALS merkimago. Bij gebreke hiervan behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor om de toegang tot de Dienst aan de betrokken Verkoper tijdelijk of permanent te onderbreken door de huidige voorwaarden op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden voorzien in artikel 8.

De Verkoper verbindt zich ertoe om te allen tijde een positief saldo op zijn rekening aan te houden 

4.2. Verplichtingen met betrekking tot productaanbiedingen op de site

De Verkoper verbindt zich ertoe en garandeert dat hij alleen Producten zal verkopen waarvan hij eigenaar is of waarop hij de rechten heeft om ze te verkopen. Het garandeert dat ze op geen enkele manier in strijd zijn met de geldende wetten, voorschriften en toepasselijke normen, al dan niet verplicht (in het bijzonder met betrekking tot het op de markt brengen van spellen, speelgoed) en dat ze geen inbreuk maken op de rechten van derden.

In dit verband is het de Verkoper in dit verband in het bijzonder verboden om een Product te verkopen dat bestaat uit inbreukmakende werken in de zin van de Intellectuele Eigendomscode of een Product waarvan de marketing wordt gereguleerd door wettelijke, reglementaire of contractuele bepalingen (met name vanwege het bestaan van een selectief distributienetwerk).

De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de verkoop van de Producten die hij op de Dienst aanbiedt.

Het is in het bijzonder verboden om op de Site aan te bieden zonder dat deze lijst limitatief is: producten van pornografische aard en meer in het algemeen die de moraal schenden:

goederen die aanzetten tot rassenhaat of die onderhevig zijn aan discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, fysieke capaciteit, seksuele geaardheid of leeftijd; gestolen voorwerpen; medicijnen of medicijnen van welke aard dan ook; wapens, oorlogswapens en munitie; levende dieren; alcoholische dranken.

Op de beschrijving die is gekoppeld aan de aanbiedingen van Producten die hij op de Site aanbiedt, verbindt de Verkoper zich ertoe te goeder trouw te handelen. Hij is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vervatte informatie en verbindt zich ertoe dat deze potentiële Kopers niet zullen misleiden, zowel wat betreft de kenmerken van het Product, de bijbehorende garanties als de staat of de prijs ervan. Wat meer in het bijzonder tweedehands Producten betreft, dient de Verkoper een nauwkeurige beschrijving te geven van de staat van het Product. De Verkoper deelt aan de Kopers alle informatie mee die hen in staat stelt de essentiële kenmerken van het Product te kennen (indien van toepassing, samenstelling van het Product, inbegrepen accessoires, herkomst, wettelijke garanties, de uitvoeringsvoorwaarden of andere contractuele voorwaarden, enz. ).

De Verkoper verbindt zich er ook toe dat de illustraties / afbeeldingen in de beschrijving die verband houden met de aanbiedingen van Producten die hij voorstelt (fotografie, tekeningen, enz.) in overeenstemming zijn met de aldus geïllustreerde Producten en de rechten van derden respecteren en dat ze geen inbreuk maken op de openbare orde of goede zeden. Hij garandeert SHOPPYDEALS LTD dat hij de rechten heeft, in het bijzonder intellectuele eigendom, met betrekking tot deze afbeeldingen, die hem in staat stellen deze te gebruiken om de Producten te presenteren.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 21 juni 2004, bekend als "LCEN" (wet voor vertrouwen in de digitale economie), kan SHOPPYDEALS LTD alle informatie die door een verkoper op de site is geplaatst verwijderen in geval van kennisgeving door een derde partij die het onrechtmatige karakter van deze informatie of een inbreuk op een recht stelt.

De Verkoper moet ook in de beschrijving bij de aanbiedingen het land van verzending van de Producten specificeren.

4.3. Verplichtingen met betrekking tot de prijs van de Producten

De verkoopprijs van de Producten wordt vrij bepaald door de Verkoper, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Deze prijs moet op de Site worden vermeld inclusief alle taksen en kosten (in het bijzonder BTW, BTW bij invoer, verpakkingskosten, ecotaks, douanerechten, indien van toepassing de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik, enz.), maar exclusief leveringskosten, deze laatste wordt toegevoegd door SHOPPYDEALS LTD aan de prijs van de bestelling wanneer de koper deze valideert.

De koper kan dus niet worden gevraagd om een ander bedrag te betalen dan het bedrag dat op het productbeschrijvingsblad staat.

4.4. Verplichtingen met betrekking tot de verkoop van de Producten

De contracten voor de verkoop van de Producten die door de Verkoper op de Site worden aangeboden, worden gesloten tussen de Verkoper en de Koper.

De Verkoper verbindt zich ertoe om op de Site alleen beschikbare Producten aan te bieden en om elk aanbod met betrekking tot Producten die niet langer beschikbaar zijn onmiddellijk van de Site te verwijderen. De Verkoper is als enige verantwoordelijk in het geval van onbeschikbaarheid van het Product waarover hij de exclusieve controle heeft.

Informatie per e-mail van de verkoper, via zijn Verkopersinterface of via API als hij deze optie kiest en in zijn account door SHOPPYDEALS LTD wanneer een Product dat hij online heeft geplaatst het onderwerp is geweest van een bestelling door een Koper.

De betreffende bestelling dient dan binnen 2 werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid genoemde gegevens te worden bevestigd.

De Verkoper verbindt zich er ook toe om regelmatig, en minstens eenmaal per werkdag, zijn e-mails te raadplegen die zijn ontvangen op het adres dat aan SHOPPYDEALS LTD is opgegeven bij het openen van zijn account en vervolgens, in geval van een wijziging die deze informatie beïnvloedt, om in staat zijn de door de Kopers bestelde Producten te bevestigen.

De bevestiging van de bestelling door de Verkoper houdt voor de Verkoper de vaste verbintenis in om het (de) Product(en) te verzenden binnen de termijn waarnaar wordt verwezen in paragraaf 4.5 (v) hieronder. Bij gebrek aan een reactie van de Verkoper binnen de termijn waarnaar wordt verwezen gemaakt in de vorige paragraaf, wordt het verkoopcontract automatisch geannuleerd en wordt het account van de verkoper "op vakantie" gezet.

In geval van afwezigheid of onbeschikbaarheid gedurende meer dan 2 werkdagen, moet de Verkoper de terbeschikkingstelling van zijn Producten voor verkoop tijdelijk opschorten met behulp van de "vakantie"-tool die hem op de Dienst ter beschikking wordt gesteld.

De Verkoper verbindt zich ertoe om ten minste 95 % bestellingen uit te voeren voor Producten die te koop worden aangeboden op de Site sinds de opening van zijn account. Bij gebreke hiervan behoudt SHOPPYDEALS LTD en voor Verkopers die ten minste 5 verkopen hebben gedaan, zich het recht voor om de toegang tot de Dienst voor de betrokken Verkoper tijdelijk of permanent te onderbreken door deze voorwaarden op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden bepaald in sectie 8.

4.5. Verplichtingen met betrekking tot de levering van de Producten

(i) De beschrijving die is gekoppeld aan elk product dat op de site wordt gepresenteerd, geeft de leveringsmethoden aan die worden aangeboden voor de levering van dit product.

De volgende leveringsmethoden kunnen, onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden, aan de Koper worden aangeboden:

 • normaal
 • Bijgehouden levering
 • Tegen handtekening

Product met een bedrag lager dan of gelijk aan 25 € inclusief btw, de levering gebeurt naar keuze van de koper.

Voor elk Product met een bedrag tussen 25 en 200 € inclusief btw, wordt de levering achteraf of tegen ondertekening uitgevoerd.

Voor bedragen boven € 200 inclusief BTW dient levering tegen ondertekening te geschieden.

De Verkoper is verplicht de door de Koper gekozen leveringswijze te respecteren.

De Verkoper kan weigeren het bestelde Product in de normale modus te leveren, ongeacht de prijs van het Product. In dat geval moet hij dit voorbehoud uitdrukkelijk opnemen in de beschrijving die bij het genoemde Product hoort. Bij gebreke daarvan zullen de criteria voor de keuze van de leveringswijzen zoals vermeld in de vorige paragrafen worden toegepast.

(ii) De leveringskosten van de Producten worden als volgt berekend:

Categorie1e productExtra product
 normaalGevolgdAanbevolennormaalGevolgdAanbevolen
HEEFT€ 2,80€ 3,895,19 €€ 0,80€1,30€1,70
B€ 3,99€ 4,99€ 5,99€1,00€1,50€1,90
VS€ 4,79€ 6,19€ 8,29€1,70€ 2,20€ 3,00
D€ 6,99€ 8,99€ 12,99€ 2,50€ 3,00€5,00
E€ 8,99€ 12,99€ 15,99€ 3,00€ 4,00€ 6,00
F€ 12,99€ 16,99€ 24,99€5,00€ 6,00€9,00
G€ 19,99€ 22,99€ 29,99€ 7,00€10,00€ 14,00
H€ 29,99€ 29,99
l€ 39,99€ 39,99
J€ 49,99€ 49,99
K€ 59,99€ 59,99

Het staat verkopers niettemin vrij om hun prijslijst voor levering vast te stellen.

(iii) De Verkoper moet de koper een leveringsbon sturen voor het gekochte Product. De Verkoper moet verplicht bij de levering van het Product een aankoopfactuur of enig ander document voegen waarmee de Koper, indien van toepassing, zijn garantie kan uitoefenen.

(iv) De Verkoper verbindt zich ertoe de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het zodanig verpakken van de bestelde Producten dat wordt voorkomen dat de Producten tijdens het transport worden beschadigd. Het Product reist voor rekening en risico van de Verkoper.

(v) SHOPPYDEALS LTD stuurt de verkoper, uiterlijk binnen 24 uur na de bestelling van de koper, de informatie met betrekking tot de koper die hem in staat stelt het (de) bestelde product(en) te leveren.

(vi) De Verkoper verbindt zich ertoe om elk besteld Product binnen 2 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling van het Product te verzenden.

Indien de levertijd van de Verkoper langer is dan de bovengenoemde tijd, verbindt de Verkoper zich ertoe dit te vermelden in het productbeschrijvingsblad.

4.6. Verplichtingen met betrekking tot geschillen met betrekking tot de Producten

In het algemeen verbindt de Verkoper zich ertoe om, te goeder trouw, alle nodige middelen te gebruiken om zijn verplichtingen na te komen door een kwaliteitsdienst aan de Kopers te leveren.

De koper heeft op elk moment de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper, om elk verzoek, klacht met betrekking tot de bestelde producten te verzenden met behulp van de berichtentool die beschikbaar is gesteld in het kader van de service, met name om zijn garanties te doen gelden wanneer ze in klasse zijn .

Naast de berichtentool is er een speciale knop beschikbaar waarmee elke koper in zijn account en binnen 90 dagen voor aankopen bij een professionele verkoper elke klacht met betrekking tot de bestelde producten kan melden (bijvoorbeeld: product niet ontvangen, enz. .).

Buiten deze termijnen behoudt de Koper de mogelijkheid om contact op te nemen met de Verkoper, om elk verzoek met betrekking tot de bestelde Producten te formuleren met behulp van de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de Dienst.

In het geval van een klacht van een Koper met betrekking tot een Product, ook wanneer de Verkoper op de hoogte wordt gebracht van de klacht door middel van de informatietool die hem in de Dienst ter beschikking wordt gesteld en/of door het sturen van een e-mail van SHOPPYDEALS LTD, is de Verkoper persoonlijk verantwoordelijk voor het oplossen van het geschil tussen hem en de koper. Geschillen worden rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper beslecht, indien nodig met behulp van de berichtentool die hen op de Dienst ter beschikking wordt gesteld. De Verkoper dient zijn uiterste best te doen om het geschil tussen hem en de Koper in der minne op te lossen.

Desalniettemin, in het geval dat de Verkoper het geschil tussen hem en de Koper niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van de klacht heeft opgelost, behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor, na de Verkoper vooraf te hebben geïnformeerd, het Product aan de Koper terug te betalen. Ditzelfde bedrag wordt dan in mindering gebracht op de door SHOPPYDEALS LTD aan de Verkoper terug te betalen bedragen voor de Producten die door de Verkoper via de Dienst zijn verkocht.

Als het geschil van de koper gegrond blijkt te zijn, zal de verkoper het bestelde product terugsturen of terugbetalen.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper, zal SHOPPYDEALS LTD, in haar hoedanigheid van vertrouwde derde partij, de betaalde bedragen (inclusief leveringskosten) terugbetalen uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop het recht werd uitgeoefend door de Koper tegen de Verkoper en dat SHOPPYDEALS LTD op de hoogte werd gebracht.

Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld totdat het Product is teruggevonden of totdat de Koper tegelijkertijd de Verkoper en SHOPPYDEALS LTD het bewijs van verzending van het Product heeft verstrekt, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is. De terugbetaling zal worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt (door de bankkaart opnieuw te crediteren). Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de bedragen die SHOPPYDEALS LTD aan de Verkoper verschuldigd is voor de verkoop van de Producten. Indien de rekening van de Verkoper echter met meer dan € 150 wordt gedebiteerd, zal de terugbetaling van het door de Koper geretourneerde Product rechtstreeks door de Verkoper aan de Koper worden gedaan.

SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor, met betrekking tot Verkopers die ten minste 5 verkopen hebben gedaan, om deze voorwaarden op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden van artikel 8 in het geval dat de Verkoper een klachtenpercentage bereikt dat hoger is dan 5% van zijn bestellingen.

4.7. Niet-nakoming door de Verkoper

Er wordt aan herinnerd dat SHOPPYDEALS LTD zich het recht voorbehoudt om de toegang tot de dienst aan de betrokken Verkoper permanent of tijdelijk op te schorten in geval van niet-naleving van zijn verplichtingen, zoals bepaald in artikel 8.

5. Financiële voorzieningen

Voor elke bestelling van Producten die door een Koper wordt ontvangen, zal SHOPPYDEALS LTD van de Verkoper een commissie innen die gelijk is aan een percentage van het overeenkomstige bedrag, inclusief verzendkosten en extra btw. Deze commissie wordt als volgt berekend volgens de hieronder gedefinieerde productcategorieën:

PoortCommissietarief Nieuw productCommissietarief Gereviseerd productProvisiepercentage gebruikt product
Laptops en tablets4.5 %4.5 %4.5 %
Harde schijven, tv's en videoprojectoren4.5 %4.5 %4.5 %
Grote huishoudelijke apparaten (exclusief accessoires en specifiek)4.5 %4.5 %4.5 %
Digitale camera's en lenzen 4.5 %4.5 %4.5 %
Kleine apparaten (exclusief accessoires en specifiek)4.5 %4.5 %4.5 %
Smartphones en mobiele telefoons4.5 %4.5 %4.5 %
Geluidssysteem, DJ (exclusief accessoires en specifiek) en microfoons4.5 %4.5 %4.5 %
Standaard technische producten (exclusief accessoires en specifiek), wekkers, desktopcomputers, componenten, monitoren, voedingen, printers, scanners en gameconsoles4.5 %4.5 %4.5 %
Accessoires – voor gaming, gameconsoles, muziekinstrumenten, geluidssystemen en DJ's4.5 %4.5 %4.5 %
Accessoires – voor technische producten, grote huishoudelijke apparaten, kleine huishoudelijke apparaten en servies4.5 %4.5 %4.5 %
Games, speelgoed, gezondheid, gadgets, beeldjes, kaarten, creatieve hobby's en posters4.5 %4.5 %4.5 %
Videogames, software, muziekinstrumenten (exclusief accessoires en specifiek), kinderopvang, astronomie en meteorologie4.5 %4.5 %4.5 %
Boeken, dvd's/blu-rays, audio4.5 %4.5 %4.5 %
Standaard horloges en redactionele producten (exclusief accessoires en specificaties) en briefpapier4.5 %4.5 %4.5 %
doe-het-zelf4.5 %4.5 %4.5 %
Tuinieren4.5 %4.5 %4.5 %
Dierenwinkel4.5 %4.5 %4.5 %
Sport & vrije tijd, bagageopslag4.5 %4.5 %4.5 %
Tafelkunst4.5 %4.5 %4.5 %
Beddengoed, huishoudlinnen4.5 %
Meubilair4.5 %
Duurzame ontwikkeling, kunst & collectie, huis & lifestyle (decoratie), overige / niet nader gespecificeerde artikelgroep.4.5 %4.5 %4.5 %
andere diversificatie4.5 %4.5 %4.5 %

Rekenvoorbeeld voor een nieuw product voor grote huishoudelijke apparaten: voor een bestelling van € 425 inclusief btw voor een nieuw product met € 49 inclusief btw voor verzendkosten, wordt het tarief van 4,5 % toegepast op de som van de prijs van het product en de verzendkosten, d.w.z. € 19,12 excl. btw commissie op een totaalbedrag van € 474 incl. btw. Op de commissie wordt dan btw geheven, namelijk een btw van 19,12*0,2 = € 3,82, dus een totaalbedrag inclusief btw van 19,12 + 3,82 = € 22,94.

SHOPPYDEALS LTD zal de Verkoper het totale bedrag van de prijs van de betreffende bestelling betalen, na bevestiging door de Koper van ontvangst van het/de gekochte Product(en).

Er wordt gespecificeerd dat de commissie verworven blijft door SHOPPYDEALS LTD in het geval van een annulering van de bestelling op initiatief van de Verkoper op herhaalde en/of onrechtmatige wijze.

Facturering vindt plaats elke 1e, 5e, 10e, 15e, 20e of 25e van de maand.

De betaling zal geschieden door overschrijving op de bankrekening waarvan de gegevens door de Verkoper zijn opgegeven in "Mijn Account" na deze bevestiging, op de dinsdag of donderdag volgend op de facturatie (eventueel dezelfde dag).

Voorbeeld 1: een Product is ontvangen op maandag 22 juni, de facturering vindt plaats op 25 juni daaropvolgend. De bijbehorende overboeking vindt dezelfde dag van facturering (donderdag 25 juni) plaats.

Voorbeeld 2: een Product is ontvangen op woensdag 12 januari, de facturering vindt plaats op 15 januari daaropvolgend. De bijbehorende overboeking vindt plaats op de dinsdag na facturering (18 januari).

Bij gebreke van bevestiging van ontvangst van het product door de koper en bij gebreke van een geschil door de koper dat ter kennis van de verkoper is gebracht binnen de termijn die de koper daarvoor heeft gesteld, wordt het product geacht te zijn ontvangen 21 dagen na de datum van afschrijving van de bankrekening van de koper of na de feitelijke datum van verzending.

SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om de betaling van de aan de Verkoper verschuldigde bedragen op te schorten in geval van niet-nakoming door de Verkoper van zijn verplichtingen.

6. Evaluatie van verkopers

SHOPPYDEALS LTD biedt Kopers middelen waarmee ze de prestaties van Verkopers kunnen evalueren na bevestiging van ontvangst van het bestelde Product, waardoor Kopers Producten kunnen selecteren van de meest serieuze Verkopers die de gebruiksvoorwaarden van de Service het beste respecteren.

De beoordeling wordt uitgevoerd volgens beoordelingscriteria en door het toekennen van sterren.

Voor verkopers die minstens 5 verkopen hebben gedaan sinds het openen van het account, behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor om tijdelijk of permanent de toegang tot de Service van de Verkoper te onderbreken wiens evaluatie minder is dan 4,5, door deze voorwaarden op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in artikel 8

Automatische regels zullen worden toegepast in geval van schending door de verkoper van zijn verplichtingen in verschillende gradaties.

Als een van de volgende regels waar is, wordt het verkopersaccount automatisch "op vakantie" gezet:

 • Gemiddelde beoordeling: 4,3/5 (Herinnering acceptabele beoordeling: 4,5/5)
 • Acceptatiegraad: 93% (Herinnering acceptabele snelheid: 95 %)
 • Klachtenpercentage: 7% (Herinnering acceptabel tarief: 5 %)
 • Spontaan vergoedingspercentage: 7% (Herinnering acceptabel tarief: 5 %)

Als een van de volgende regels van toepassing is, wordt het verkopersaccount automatisch gedeactiveerd:

 • Gemiddelde beoordeling: 4/5 (Herinnering acceptabele beoordeling: 4,5/5)
 • Acceptatiegraad: 90% (Herinnering acceptabele snelheid: 95 %)
 • Klachtenpercentage: 10% (Herinnering acceptabel tarief: 5 %)
 • Spontaan vergoedingspercentage: 10% (Herinnering acceptabel tarief: 5 %)

7. Rangschikking aanbestedingen

7.1 Classificatiecriteria voor aanbiedingen van MarketPlace-verkopers zichtbaar op productbladen:

Wanneer het product op de site wordt aangeboden door zowel SHOPPY DEALS als partnerverkopers, is het standaardrangschikkingscriterium de Shoppydeals-verkoper, vervolgens de verkopers van de SHOPPYDEALS LTD Group en vervolgens de oplopende prijs.

Het is echter mogelijk voor de internetgebruiker om deze classificatie op het productblad te wijzigen door een ander sorteercriterium te selecteren volgens:

 • de dalende prijs
 • beoordelingen van partnerverkopers
 • het aantal verkopen door partnerverkopers

Wanneer het product alleen door partnerverkopers op de site wordt aangeboden, is het criterium om de verkoper bovenaan het productblad te rangschikken gebaseerd op kwaliteitscriteria zoals beoordeling, de klachten van de verkoper en zijn professionele status.

Het criterium voor de rangschikking van de lijst met aanbiedingen van partnerverkopers is standaard de verkopers van de SHOPPYDEALS LTD Group en vervolgens de oplopende prijs.

De standaardrangschikking tussen verkopers van SHOPPYDEALS LTD Groep is oplopende prijs.

7.2 Rangschikkingscriteria op resultatenpagina's:

Standaard worden de aanbiedingen die verschijnen op de resultatenpagina's die het resultaat zijn van een zoekopdracht, geclassificeerd op basis van hun relevantie met betrekking tot de zoekopdracht van de internetgebruiker.

Het is niettemin mogelijk voor de internetgebruiker om deze classificatie op de resultatenpagina te wijzigen door een ander sorteercriterium te selecteren: Deze laatste kan de classificatie wijzigen door een ander sorteercriterium te selecteren volgens:

 • De goedkoopste prijzen
 • De duurste prijzen
 • Bestsellers
 • Gebruikersbeoordelingen
 • Het nieuws

Het is ook mogelijk dat bepaalde aanbiedingen geïdentificeerd door de vermelding "gesponsord" op de resultaatpagina's verschijnen omdat ze onderworpen zijn aan een vergoeding van SHOPPY DEALS 

8. Schorsing – Beëindiging

8.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Elke Partij kan daarom de AV op elk moment beëindigen zonder dit te moeten rechtvaardigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

8.2 In het geval van niet-nakoming door de professionele verkoper van een van zijn verplichtingen, kan SHOPPYDEALS LTD, na een ingebrekestelling verzonden via elk middel dat gedurende een periode van 30 dagen zonder effect blijft, dit contract beëindigen door eenvoudigweg een aangetekende brief te sturen met ontvangstbevestiging van ontvangst.

8.3 In geval van ernstige en/of herhaalde schending door de Verkoper van zijn verplichtingen of aantasting van zijn boekhouding, zoals in het bijzonder en zonder dat deze lijst limitatief is: fraude, niet-nakoming van zijn fiscale verplichtingen of de fiscale verplichtingen vermeld in artikel 2 hiervan, beledigend taalgebruik, vervalsing, inbreuk op de rechten van derden, niet-naleving van ten minste één van de kwaliteitsindicatoren (…), kan SHOPPYDEALS LTD deze AV beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Verkoper enige schadevergoeding kan eisen. 


Een ernstige inbreuk wordt met name gevormd door (i) niet-naleving van btw-verplichtingen (aangifte en betaling van btw met betrekking tot btw-plichtige transacties in Frankrijk) die leidt tot de uitvoering van de procedure voorzien in artikel 283 bis van de CGI, (ii) de mededeling aan SHOPPYDEALS LTD van onjuiste informatie over de identiteit van de Verkoper en over het land van werkelijke vestiging van zijn maatschappelijke zetel, (iii) de mededeling aan SHOPPYDEALS LTD vanaf de verkeerde verzendlocatie. 


In geval van melding door de belastingdienst van een onregelmatigheid door de Verkoper, om welke reden dan ook, kan SHOPPYDEALS LTD overgaan tot het blokkeren van de betalingen van de Verkoper tijdens het uitvoeren van de gerelateerde onderzoeken.

8.4 Wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd wegens ernstige schending, behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor om de andere Overeenkomsten tussen de Verkoper en de SHOPPYDEALS LTD Groep te beëindigen, onder voorbehoud van naleving van de toepasselijke kennisgeving.

9. Bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen – online geschillenbeslechting

In overeenstemming met de regelgeving biedt SHOPPYDEALS LTD Kopers een bemiddelingsservice voor consumentengeschillen met betrekking tot transacties die via de Service worden uitgevoerd.

De bemiddelingskosten zullen door SHOPPYDEALS LTD opnieuw worden gefactureerd aan de Verkoper.

Platform voor onlinegeschillenbeslechting: In overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals uit de sector faciliteert.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

10. Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens als "Verkoper" worden verwerkt door SHOPPYDEALS LTD en haar betalingspartner die respectievelijk optreden als gegevensbeheerders geïmplementeerd in het kader van de Service, namelijk:

Verwerking uitgevoerd door SHOPPYDEALS LTD: 

Beheer van registratie en monitoring van verkopersaccounts; 
In contact komen met kopers; 
Ontwikkeling van handelsstatistieken; 
Beheer van verzoeken tot inzage, rectificatie en verzet; 
Operaties met betrekking tot commerciële prospectie en reclameprofilering; 
Fraudepreventie en risicobeheer; Verwerking uitgevoerd door onze betalingspartner: KYC, hercertificering, uitvoering van het contract, beheer van het product en de diensten, openen en onderhouden van verkopersaccounts, inning, strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, bestrijding van fraude, risicobeheer, rapportage, training van agentenpersoneel, levering van betalingsdiensten, naleving van toepasselijke regelgeving.

Deze verwerking is gebaseerd op verschillende rechtsgronden: contractuele uitvoering (beheer van de commerciële relatie en de rekeningovereenkomst) en/of het gerechtvaardigd belang van SHOPPYDEALS LTD of Payment Partner (fraude, risicobeoordeling en beheer), en/of toestemming en/of vallen onder wettelijke verplichtingen waaraan SHOPPYDEALS LTD en/of haar betalingspartner zijn onderworpen, in het bijzonder KYC, voorkomen van witwassen, strijd tegen corruptie, strijd tegen de financiering van terrorisme en beheer van financiële embargo's, in het bijzonder om aan haar rapportageverplichtingen te voldoen en/of de due diligence vereist op grond van de toepasselijke regelgeving.

Voor de doeleinden van de hierboven beschreven doeleinden kunnen SHOPPYDEALS LTD en haar betalingspartner bepaalde informatie doorgeven aan dienstverleners, andere bedrijven in hun respectievelijke groep of zakenpartners, in het bijzonder:

 • de GIE CB voor de aanvaarding van betalingen per kaart in het CB-systeem, met het oog op de bestrijding van fraude en het beheer van elke gerechtelijke procedure, in overeenstemming met de opdrachten die zijn vastgelegd in de statuten van de GIE CB en om te voldoen aan de reglementaire of wettelijke verplichtingen, met name in strafrechtelijke of administratieve zaken, met betrekking tot het gebruik van de kaart.
 • Verzamelaars voor statistische doeleinden
 • Partners voor prospectiedoeleinden langs elektronische weg, per post of per telefoon.

U heeft de mogelijkheid om u te verzetten tegen deze communicatie, terwijl u uw identiteit rechtvaardigt, per post gericht aan: SHOPPYDEALS LTD, 20-22 Wenlock Road N17GU london Verenigd Koninkrijk

SHOPPYDEALS LTD verzamelt ook bepaalde gegevens uitsluitend namens zijn betalingspartner die de enige ontvanger is.

U wordt geïnformeerd dat gegevens over u kunnen worden doorgegeven voor het beheer van de commerciële relatie (callcenter) aan bedrijven die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie die een lager niveau van gegevensbescherming hebben dan in de Europese Unie. Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie heeft SHOPPYDEALS LTD de nodige maatregelen en garanties genomen om dergelijke overdrachten te beveiligen. 

Onze betalingspartner houdt de KYC-gegevens van verkopers bij volgens de volgende criteria:

 • Bestanden gevalideerd: tot tien (10) jaar na het einde van de contractuele relatie;
 • Geweigerde dossiers: tot drie (3) jaar na de weigering;
 • Bestanden in afwachting van voltooiing: drie (3) jaar vanaf hun verzameling en zonder teruggave van de verkoper.

Andere gegevens die door onze betalingspartner worden verzameld, worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en (tien) 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

De gegevens die door SHOPPYDEALS LTD worden verzameld, worden bewaard voor de langste periode die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen of een andere periode rekening houdend met operationele beperkingen.

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw rechten uitoefenen (toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid indien van toepassing) en het lot van uw persoonsgegevens "post mortem" bepalen.

 • met SHOPPYDEALS LTD op de chatbot op de pagina Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van de website shoppydeals.fr of per post: MARKETPLACE SHOPPYDEALS LTD, 20-22 Wenlock Road N1 7GU Londen Verenigd Koninkrijk
 • met onze betalingspartner op het adres dat per e-mail door onze betalingspartner is verstrekt. 

Om een snelle reactie mogelijk te maken, dient u uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres te vermelden. Bepaalde verzoeken om uw rechten (toegangsrecht) uit te oefenen, moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening om uw identiteit te verifiëren en het adres te specificeren waarnaar het antwoord moet worden verzonden. U krijgt dan binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek een reactie.

Op elk moment tijdens de risicoanalyse uitgevoerd door SHOPPYDEALS LTD in het kader van fraudepreventie, kunt u uw observaties presenteren.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), in het bijzonder op haar website www.cnil.fr. 

SHOPPYDEALS LTD heeft een Personal Data Protection Officer (DPO) die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van persoonlijke gegevens van SHOPPYDEALS LTD via [email protected] (met uitzondering van de uitoefening van uw rechten die voornamelijk worden uitgevoerd op de gesprekspartner van de pagina met het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van de site).

Voor meer informatie over de verwerking door SHOPPYDEALS LTD zie privacybeleid.

SHOPPYDEALS LTD maakt gebruik van cookies. Voor meer dan'informatie over cookies klik hier

Met betrekking tot de gegevens met betrekking tot de bestellingen van de Producten van de Verkoper die zijn verzameld in het kader van de Dienst, zal SHOPPYDEALS LTD de Kopers informeren dat ze bestemd zijn voor SHOPPYDEALS LTD, en dat de informatie die nodig is voor de levering van de Producten zal worden overgedragen, uitsluitend voor dit doel alsmede voor zover nodig om haar in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, jegens Verkoper.

De Verkoper verbindt zich er onherroepelijk toe om de persoonlijke gegevens van de Koper die hem door SHOPPYDEALS LTD zijn verstrekt, uitsluitend te gebruiken voor de levering van de Producten en om hem in staat te stellen zijn wettelijke verplichtingen na te komen, in het bijzonder op het gebied van identificatiecycli indien nodig. Hij verbindt zich ertoe geen enkele kopie te bewaren zodra hij het/de bestelde Product(en) heeft verzonden. Elk ander gebruik, verhuur, verkoop, wederverkoop of kopiëren door de Verkoper is verboden. In deze context kan de Verkoper per e-mail informatie ontvangen met betrekking tot de Dienst van SHOPPYDEALS LTD.

Strijd tegen fraude

Om fraude (afwezigheid van levering aan de klant, onbetaalde rekeningen, enz.) of ongepast gedrag van de Verkoper (klachten, slechte evaluaties of onvoldoende tevredenheidsgraad, enz.) te bestrijden en zo de Gebruikers van de Dienst een optimale kwaliteit te garanderen van service, worden de persoonlijke gegevens van de verkoper die op de site worden verzameld, verwerkt door SHOPPYDEALS LTD om het niveau van frauderisico en vertrouwen in verband met het verkopersaccount te bepalen. Als onderdeel van deze analyse kan SHOPPYDEALS LTD haar dienstverleners die gespecialiseerd zijn in risicopreventie ondervragen om haar analyse te verfijnen. Sommige van deze dienstverleners krijgen ook het resultaat van de uitgevoerde analyse en kunnen deze namens hen gebruiken om hun eigen incidentendossier te voeden. Bepaalde gegevens met betrekking tot de terminal die aan het verkopersaccount is gekoppeld, kunnen ook naar de Verenigde Staten worden overgedragen. SHOPPYDEALS LTD neemt alle nodige maatregelen en garanties om deze overdrachten te beveiligen.

De berichten die worden uitgewisseld tussen de Verkoper en de Koper via SHOPPYDEALS LTD worden bewaard door SHOPPYDEALS LTD en kunnen worden gebruikt om ongepast gedrag van de Verkoper aan te tonen.

SHOPPYDEALS LTD kan, afhankelijk van de resultaten van de controle uitgevoerd op de verkopersaccounts (bij registratie en tijdens de levensduur van de account), de vertrouwensindex toegekend aan de verkopersaccount of het gedrag van de verkoper, maatregelen nemen, zoals weigering om de Verkoper te registreren bij de Marktplaats, tijdelijke opschorting of definitieve sluiting van het account van de Verkoper.

Deze maatregelen kunnen ook tot gevolg hebben dat de betaling van de Verkopers wordt opgeschort in het geval de Verkoper niet tot levering heeft of kon overgaan. Het optreden van een incident (afwezigheid van levering, onbetaald met betrekking tot SHOPPYDEALS LTD, sluiting van de rekening, negatieve betrouwbaarheidsindex, enz.) kan leiden tot de registratie van gegevens met betrekking tot de rekening in het waarschuwingsbestand van SHOPPYDEALS LTD, wat bij toekomstige verbindingen kan of registraties van Verkopers, leiden SHOPPYDEALS LTD tot het uitvoeren van aanvullende controles of weigering van registraties van Verkopers.

Op elk moment tijdens de risicoanalyse die door SHOPPYDEALS LTD is uitgevoerd, kunt u uw opmerkingen schriftelijk indienen bij SHOPPYDEALS LT Consumer Services, 20-22 Wenlock Road N1 7GU Londen, Verenigd Koninkrijk. Bovendien hebt u, in overeenstemming met de gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u elektronisch of per post contact opnemen met [email protected] naar SHOPPYDEALS LT Consumer Service, 20-22 Wenlock Road N1 7GU London United Kingdom, met vermelding van uw achternaam, voornaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klant referentie.

Verkopers buiten het grondgebied van de Europese Unie:

Als u uw activiteit uitvoert vanuit een land dat zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt, stemt u ermee in de persoonsgegevens die aan u zijn meegedeeld te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (de "GDPR") . U erkent ook dat u de gepaste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om deze gegevens te beschermen tegen elke aanval op de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid ervan.

Wanneer u gegevens ontvangt van Shoppydeals Ltd Consumer Services, 20-22 Wenlock Road N1 7GU London United Kingdom voor doeleinden die strikt beperkt zijn tot het uitvoeren van bestellingen, treedt u op als gegevensbeheerder. In het geval dat u een beroep doet op volgende subverwerkers, stelt u procedures in waarmee u ervoor kunt zorgen dat zij alleen de gegevens kunnen verwerken die u hen in uw uitdrukkelijke instructies meedeelt en dat zij dezelfde verplichtingen moeten nakomen als die van u op het gebied van voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens.

11. Intellectuele eigendom

11.1 – Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werken en afbeeldingen die op de Site worden gereproduceerd of weergegeven, zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en de intellectuele eigendom, voor de volledige duur van de bescherming van deze rechten en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, behoudens afwijkende of zelfs restrictievere bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Elke reproductie of volledige of gedeeltelijke weergave van de site of van alle of een deel van de elementen die op de site te vinden zijn, is strikt verboden.

11.2 – De bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op Fnac-sites worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. De reproductie of weergave van het geheel of een deel van een van de bovengenoemde tekens is strikt verboden en moet onderworpen zijn aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

11.3 – Bepaalde producten zijn onderworpen aan persoonlijke en specifieke gebruiksrechten die het kopiëren, openbare distributie, verhuur regelen. U dient zich te houden aan de algemene verkoopvoorwaarden van deze producten en SHOPPYDEALS LTD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat in dit verband van de Producten kan worden gemaakt.

11.4 – SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper te gebruiken in het kader van de Dienst.

12. Aansprakelijkheid

De Verkoper garandeert en vrijwaart SHOPPYDEALS LTD op eerste verzoek voor alle schade geleden door SHOPPYDEALS LTD en tegen elke actie tot aansprakelijkheid die tegen SHOPPYDEALS LTD zou kunnen worden ingesteld wegens schending door de Verkoper van enig recht van een derde partij, waaronder een Koper, of deze schade het gevolg is van de verkoop van Producten, het gebruik door de Verkoper van de Dienst of enig ander feit dat daaraan kan worden toegeschreven.

SHOPPYDEALS LTD's aansprakelijkheid jegens de Verkoper kan alleen worden gemaakt voor feiten die rechtstreeks aan haar kunnen worden toegeschreven en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat overeenkomt met de bestellingen die in de vorige maand zijn gedaan. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, in het bijzonder het verlies van de mogelijkheid om Producten te verkopen in geval van onbeschikbaarheid van de Dienst. Evenmin kan SHOPPYDEALS LTD aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de Dienst door de Verkoper.

SHOPPYDEALS LTD wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot verkopen tussen verkopers en kopers via haar service. Elke klacht met betrekking tot de Producten (beschrijving, levering, gebruiksvoorwaarden, enz.) die onder de aandacht van SHOPPYDEALS LTD zou worden gebracht, zal worden doorgegeven aan de betrokken Verkoper, die de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid op zich neemt.

13. Gedeeltelijke nietigheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Verkoper ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, regelgeving of definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de andere bepalingen al hun kracht en al hun reikwijdte.

14.Toepasselijk recht / Toewijzing van jurisdictie

Deze Verkopersvoorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht.

Voor elk geschil dat kan ontstaan tussen SHOPPYDEALS LTD en een professionele verkoper met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van dit contract, kunnen de partijen, voorafgaand aan een gerechtelijke procedure, een beroep doen op de zakelijke bemiddelaar wiens contactgegevens de volgende zijn: 
98 rue de Richelieu – 75002 Parijs – https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

Op grond van dit bemiddelingsbeding zijn alle uitwisselingen tussen partijen, tenzij anders overeengekomen tussen partijen, voor onbepaalde tijd vertrouwelijk.

De duur van de mediation mag niet langer zijn dan 3 maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

In geval van mislukking van bemiddeling, zal het geschil worden beslecht door de rechtbanken van LONDEN, niettegenstaande meerdere gedaagden of garantieclaims, inclusief voor kortgedingprocedures of vorderingen. 

15. Anti-corruptie

De Partijen komen overeen dat zij te allen tijde in verband met en gedurende de looptijd van het Contract, en daarna, zullen voldoen aan en redelijke stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun onderaannemers, agenten of andere derden, onderworpen aan hun controle of bepalende invloed , zal voldoen aan de volgende bepalingen.

Partijen zullen te allen tijde en in welke vorm dan ook de volgende praktijken verbieden met betrekking tot een internationale, nationale of lokale overheidsfunctionaris, politieke partij, partijleider of kandidaat voor een politiek ambt, en van een directeur, agent of werknemer van een partij, ongeacht of dergelijke praktijken direct of indirect worden toegepast, ook via derden:

 1. Corruptie betekent het aanbieden, beloven, geven, autoriseren of accepteren van enig ongepast geldelijk voordeel of enig ander ongepast voordeel aan, van of voor een van de bovengenoemde personen of voor een derde partij met als doel het verkrijgen of behouden van zaken of ander ongepast voordeel, b.v. in verband met openbare of particuliere gunning van koopcontracten, wettelijke vergunningen, belastingen, douane of juridische en wetgevende procedures. 
 2.  
  1. Corruptie omvat in het bijzonder:
 • i. Een deel van een contractbetaling overmaken aan overheids- of partijfunctionarissen of werknemers van de andere overeenkomstsluitende partij, hun familieleden, vrienden of zakenpartners of via tussenpersonen zoals agenten, aannemers, adviseurs of andere derden, om betalingen toe te wijzen aan de overheid of partij functionarissen, of aan werknemers van de andere Contractant, hun familieleden, vrienden of hun zakenpartners.
 • ii. Afpersing of uitlokking verwijst naar het verzoek om steekpenningen, al dan niet gepaard gaand met een bedreiging als dit verzoek wordt afgewezen. Elke partij zal zich verzetten tegen elke poging tot afpersing of uitlokking en wordt aangemoedigd om dergelijke pogingen te melden via de beschikbare formele of informele meldingsmechanismen, tenzij dergelijke meldingen in de gegeven omstandigheden contraproductief worden geacht.

b) Invloeden van invloed bestaat uit het aanbieden of vragen van een ongepast voordeel om ongepaste invloed uit te oefenen, echt of schijnbaar, met het oog op het verkrijgen van een openbare of particuliere ambtenaar een ongepast voordeel voor de oorspronkelijke aanstichter van de daad of voor een andere persoon .

(c) Het witwassen van de opbrengsten van de bovengenoemde corrupte praktijken bestaat uit het verbergen of verhullen van de illegale herkomst, bron, locatie, vervreemding, verplaatsing of eigendom van eigendom, wetende dat dit eigendom de opbrengst is van criminele activiteiten. De termen "corruptie" of "corrupte praktijken", zoals gebruikt in deze anticorruptieclausule van de SHOPPYDEALS LTD Group, omvatten omkoping, afpersing of aansporing, beïnvloeding en witwassen van het product van deze praktijken.

Bovendien erkent de Verkoper de inhoud van de "Zakelijke Gedragscode" te hebben gelezen, aanvaard en te respecteren.

3. Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van de Shoppydeals.fr-marktplaats (hierna de "AV") zijn daarnaast, wat betreft Kopers, van toepassing op de Algemene Voorwaarden van de Koper en, wat betreft Verkopers, op de Algemene Voorwaarden van de Verkoper, waarin de termen met een hoofdletter die worden gebruikt in deze GCS zijn gedefinieerd.

De AV zijn van toepassing op alle verkopen van Producten via de Service tussen de Verkoper en de Koper. Ze zijn bedoeld om de relaties tussen verkopers en kopers van producten te regelen, met uitzondering van die tussen kopers en SHOPPYDEALS LTD of tussen verkopers en SHOPPYDEALS LTD. De relaties tussen Kopers en SHOPPYDEALS LTD worden geregeld door de Algemene Voorwaarden van de Koper. De relaties tussen de verkopers en SHOPPYDEALS LTD worden geregeld door de algemene voorwaarden van de verkoper.

SHOPPYDEALS LTD is niet de verkoper van producten die via de service zijn gekocht; alleen de Verkoper, wiens naam wordt vermeld op de beschrijving van elk Product, is de medecontractant van de Koper voor de aankoop van genoemde Producten. De Producten kunnen daarom niet worden teruggenomen of geruild door SHOPPYDEALS LTD of door een SHOPPY DEALS winkel.

1. Sluiting van het verkoopcontract tussen de koper en de verkoper

1) De Producten worden op de Site gepresenteerd met een beschrijving die de Koper in staat stelt hun essentiële kenmerken, hun prijs en de levertijd van het Product te kennen.

2) De Koper selecteert het/de Product(en) die hij wil kopen.

3) Hij bevestigt zijn keuze van Product(en) en leest en aanvaardt deze AGV bij het valideren van zijn bestelling.

4) De Koper ontvangt een e-mail ter bevestiging van de registratie van zijn bestelling.

5) De Verkoper wordt door SHOPPYDEALS LTD geïnformeerd dat een of meer van de Producten die hij online heeft geplaatst, is besteld.

6) De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling(en) van de Koper te bevestigen binnen de 2 werkdagen volgend op de ontvangen informatie zoals bedoeld in punt 5).

Bij gebreke van bevestiging van de bestelling binnen de in punt 6) vermelde termijn, wordt het contract gesloten tussen de koper en de verkoper automatisch geannuleerd en is elk van de partijen ontheven van zijn verplichtingen. In het bijzonder is de Koper verzekerd dat zijn bankrekening niet zal worden gedebiteerd.

De productaanbiedingen van de verkoper zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In het algemeen, in het geval van uitzonderlijke onbeschikbaarheid van het Product nadat de bestelling van de Koper is geplaatst, zal de Verkoper de Koper informeren met behulp van de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de Service en zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en is de Koper verzekerd dat zijn bankrekening niet wordt gedebiteerd.

Evenzo, in het specifieke geval dat hetzelfde product het onderwerp is van een bestelling door meerdere kopers tegelijkertijd, en afhankelijk van de beschikbaarheid van dit product (tekort, uniek, tweedehands product), zal dit alleen worden verkocht aan de eerste Koper die zijn bestelling registreert. De andere Kopers zullen dan op de hoogte worden gebracht van de annulering van hun bestelling.

Alleen het contract met betrekking tot de verkoop van het (de) niet-beschikbare Product(en) is echter onderhevig aan deze annulering.

7) Zodra de bestelling door de verkoper is bevestigd, wordt een e-mail naar de koper gestuurd om zijn bestelling te bevestigen en samen te vatten, evenals de algemene verkoopvoorwaarden (beschikbaar in pdf-formaat) en de verkoper verbindt zich ertoe de producten te leveren binnen de gestelde termijn en de bankrekening van de Koper wordt gedebiteerd met het bedrag van de bestelling.

8) In geval van bevestiging van de gehele of een deel van de bestelling van de Koper, worden de genoemde Producten door de Verkoper verzonden volgens de methoden uiteengezet in artikel 3.

9) De Koper moet de ontvangst van elk besteld Product onverwijld bevestigen in "Mijn Account". Anders wordt het Product geacht te zijn ontvangen binnen 21 dagen vanaf de datum van afschrijving van zijn bankrekening.

Deze clausule doet geen afbreuk aan de bepalingen van de artikelen L. 217-4 en volgende van de consumentencode vermeld in de bijlage, waarbij de koper te allen tijde de mogelijkheid heeft om contact op te nemen met de verkoper om elk verzoek, klacht met betrekking tot de Producten besteld met behulp van de berichtentool die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de Service.

10) De Koper wordt uitgenodigd om de prestaties van de Verkoper te evalueren volgens de methoden voorzien in artikel 7.

2. Prijs en betaling

De aankoopprijs van het Product wordt bepaald door de Verkoper. Het wordt vermeld in euro inclusief btw op het beschrijvingsblad, maar exclusief leveringskosten, die worden toegevoegd vóór de validatie van de bestelling volgens ofwel de schaal vermeld in artikel 3 hieronder of de schaal die door de verkoper op het formulier wordt vermeld.

Ter herinnering: het feit dat de koper zijn bestelling moet valideren, impliceert de verplichting voor hem om de aangegeven prijs te betalen.

De betaling van aankopen die via de Service zijn gedaan, kan worden gedaan met behulp van de betaalmiddelen die worden vermeld in het gedeelte "Betaalmiddelen" bij SHOPPYDEALS LTD, die het overeenkomstige bedrag int, in naam en voor rekening van de Verkoper.

3. Verzendmethoden en kosten

De volgende leveringswijzen worden aangeboden, onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden, aan de Koper:

– Normaal

– Met tracking

- Tegen handtekening

Voor Producten met een bedrag lager dan of gelijk aan € 25,- inclusief btw, vindt levering plaats naar keuze van de Koper.

Product met een bedrag tussen 25 en 200 € TTC, de levering gebeurt in vervolg of tegen ondertekening.

Indien het bedrag hoger is dan € 200 inclusief belasting, dient de levering tegen ondertekening te geschieden.

De Verkoper kan weigeren het bestelde Product in de normale modus te leveren, ongeacht de prijs van het Product. In dit geval neemt het dit voorbehoud uitdrukkelijk op in de beschrijving die bij het genoemde Product hoort. Bij gebreke hiervan worden de criteria voor de keuze van de leveringswijzen zoals vermeld in de vorige paragrafen toegepast.

De bezorgkosten van de Producten worden als volgt berekend:

Categorie1e productExtra product
 normaalGevolgdAanbevolennormaalGevolgdAanbevolen
HEEFT€ 2,80€ 3,895,19 €€ 0,80€1,30€1,70
B€ 3,99€ 4,99€ 5,99€1,00€1,50€1,90
VS€ 4,79€ 6,19€ 8,29€1,70€ 2,20€ 3,00
D€ 6,99€ 8,99€ 12,99€ 2,50€ 3,00€5,00
E€ 8,99€ 12,99€ 15,99€ 3,00€ 4,00€ 6,00
F€ 12,99€ 16,99€ 24,99€5,00€ 6,00€9,00
G€ 19,99€ 22,99€ 29,99€ 7,00€10,00€ 14,00
H€ 29,99€ 29,99
l€ 39,99€ 39,99
J€ 49,99€ 49,99
K€ 59,99€ 59,99

De Verkoper verbindt zich ertoe om de Koper het/de bestelde Product(en) binnen 2 werkdagen na de datum van orderbevestiging te verzenden; de Verkoper een vaste verbintenis aangaat om de Producten binnen de gespecificeerde tijd te verzenden. De Producten worden geleverd op het adres dat door de Koper is opgegeven in "mijn account", en verzonden onder de voorwaarden die hij bij de bestelling heeft gekozen. Het is daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de informatie die hij voor dit doel aan SHOPPYDEALS LTD meedeelt correct is en blijft en dat deze hem in staat zal stellen de Producten te ontvangen die hij op de Site koopt. De Producten reizen voor rekening en risico van Verkoper. Vanaf het moment dat de koper de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem over.

Reserveringen

Na ontvangst van het (de) bestelde Product(en), moet de Koper de vervoerder, de Verkoper op de hoogte stellen met behulp van de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de Service en op een andere manier van enig voorbehoud over het geleverde Product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend, enz.).

De verkoper zal Shoppydeals precies informeren over de verzending van elke bestelling (als de bestelling van de koper in meerdere verzendingen is verzonden, zal de verkoper aan SHOPPYDEALS LTD specificeren welk deel van de bestelling het onderwerp zal zijn van een verzending) via het verkopersaccount. Bij gebrek aan dergelijke informatie kan SHOPPYDEALS LTD de betreffende transactie annuleren.

4. Herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de koper in het kader van een aankoop bij een professionele verkoper over een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van het (de) bestelde product(en), om samen met de verkoper zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgaaf van redenen of het betalen van een boete.

In het geval van een bestelling met meerdere Producten die bij dezelfde Verkoper zijn geplaatst, loopt deze termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van het laatste Product.

In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde periode, worden alleen de prijs van het/de gekochte Product(en) en de verzendkosten vergoed, waarbij de retourkosten voor rekening van de Koper blijven.

Retourzendingen moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) gebeuren in een verpakking die identiek is aan die gebruikt tijdens verzending, zodat ze kunnen worden doorverkocht.

Retourzendingen moeten ook vergezeld gaan van een aankoopbewijs, een kopie van de factuur of de aankoopbon voor een optimaal beheer.

In overeenstemming met de geldende regelgeving (artikel L221-28 consumentencode), kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor

 • audio-, video- of computersoftware-opnamen die na levering zijn ontzegeld.,
 • Voor de levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;
 • De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten op deze publicaties;

De Koper oefent zijn herroepingsrecht rechtstreeks bij de betrokken Verkoper uit met behulp van:

 • het standaardformulier voor herroeping bijgevoegd in de bijlage dat naar de verkoper moet worden gestuurd op het adres dat hij hem tijdens hun uitwisselingen zal aangeven via de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de service
 • of op welke manier dan ook en in het bijzonder per e-mail waarin de koper de wens tot herroeping duidelijk maakt, en met vermelding van de bestelling waarop deze herroeping betrekking heeft, met behulp van de berichtentool die hem in het kader van de Dienst ter beschikking wordt gesteld.

Nadat het formulier of de herroepingsverklaring naar de verkoper is verzonden, moet de koper het/de betreffende product(en) binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na de mededeling aan de verkoper van de beslissing aan de verkoper retourneren van de Koper te herroepen.

De koper stuurt het product/de producten terug naar het adres dat door de verkoper is opgegeven met behulp van de berichtentool die beschikbaar is gesteld als onderdeel van de service.

Terugbetaling van geretourneerde Producten wordt gedaan door SHOPPYDEALS LTD onder de volgende voorwaarden:

SHOPPYDEALS LTD zal de betaalde sommen (inclusief leveringskosten; uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop het recht bij de Verkoper is uitgeoefend en dat SHOPPYDEALS LTD op de hoogte is gebracht; volgens dezelfde betalingswijze als gebruikt voor de bestelling, Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld totdat het Product is teruggevonden of totdat de Koper tegelijkertijd de Verkoper en SHOPPYDEALS LTD het bewijs van verzending van het Product heeft verstrekt, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze gebeurtenissen is.

Rembours wordt niet geaccepteerd, wat de reden ook is.

5. Geschillen – Geschillen – Bemiddeling – Online geschillenbeslechting

5.1 Klachtenafhandeling

De koper heeft op elk moment de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper, om elk verzoek, klacht met betrekking tot de bestelde producten te verzenden met behulp van de berichtentool die beschikbaar is gesteld in het kader van de service, met name om zijn garanties te doen gelden wanneer ze in uitvoering zijn .

Naast de berichtentool is er een speciale knop beschikbaar waarmee elke Koper binnen 90 dagen in "Mijn account" een klacht over de bestelde Producten kan melden (bijvoorbeeld: product niet ontvangen, enz.).

Buiten deze termijnen behoudt de Koper de mogelijkheid om contact op te nemen met de Verkoper, om elk verzoek met betrekking tot de bestelde Producten te formuleren met behulp van de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de Dienst. 

Geschillen worden rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper beslecht, indien nodig met behulp van de berichtentool die hen op de Dienst ter beschikking wordt gesteld.

Koper en Verkoper zullen hun uiterste best doen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

Niettemin, in het geval dat de Verkoper het geschil tussen hem en de Koper niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van de klacht heeft opgelost, behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor, na de Verkoper vooraf te hebben geïnformeerd, het Product aan de klant terug te betalen. Het bedrag van deze terugbetaling wordt dan in mindering gebracht op de bedragen die SHOPPYDEALS LTD aan de Verkoper moet betalen voor de Producten die door de Verkoper via de Dienst zijn verkocht.

Afhankelijk van het geval zal het aangegeven geschil aanleiding geven tot teruggave van het bestelde Product of tot terugbetaling.

5.2 Platform voor onlinegeschillenbeslechting: 

In overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals uit de sector faciliteert.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

6. Garanties

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de conformiteit van de goederen met het contract of met verborgen gebreken (vermeld in het onderstaande kader en waarvan de teksten worden teruggeroepen in de Bijlage bij deze AGV) defecte Producten (zonder dat dit het gevolg is van van de koper) of niet overeenkomt met de bestelling, worden terugbetaald of omgeruild naar keuze van de koper.

De Producten moeten aan de Verkoper worden geretourneerd in de staat waarin ze zijn ontvangen met alle elementen (accessoires, instructies, enz.) in een verpakking die transport in goede staat mogelijk maakt.

In dit kader worden de verzendkosten aan Koper vergoed op basis van de gefactureerde prijs en komen de retourkosten voor rekening van Verkoper.

Terugbetaling vindt plaats door hercreditering van het bij het plaatsen van de bestelling gebruikte betaalmiddel.

Rembours wordt niet geaccepteerd, wat de reden ook is. Deze garanties doen geen afbreuk aan het herroepingsrecht voorzien in artikel 4.

Er wordt aan herinnerd dat de Koper in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie:

 • heeft een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om op te treden jegens haar Verkoper;
 • kan kiezen tussen de reparatie of de vervanging van het goed, met inachtneming van de kosten voorzien in artikel L. 217-9 van de verbruikscode;
 • is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de zes maanden die volgen op de levering van de goederen. Deze periode wordt verlengd tot 24 maanden vanaf 18 maart 2016, behalve voor tweedehands goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die mogelijk uw eigendom dekt. Er wordt aan herinnerd dat de koper kan beslissen om jegens zijn verkoper de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek in te voeren en dat hij in dit geval kan kiezen tussen het annuleren van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Beoordeling van verkopers

SHOPPYDEALS LTD biedt Kopers middelen die hen in staat stellen de prestaties van Verkopers te beoordelen na bevestiging van ontvangst van de bestelde Producten. Deze transparantie stelt Kopers in staat om Producten te selecteren van de meest serieuze Verkopers die het beste voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van de Dienst.

De beoordeling wordt uitgevoerd volgens beoordelingscriteria en door het toekennen van ster(ren) door de Kopers. Als zodanig garandeert SHOPPYDEALS LTD geen enkele controle over de waardering van de kopers, die het alleen op de site opslaat. Het kan echter nodig zijn om zonder voorafgaande kennisgeving elke beoordeling te verwijderen waarvan de inhoud als illegaal is gemeld. De beoordelingen die door de Koper zijn achtergelaten, evenals zijn pseudoniem, zullen zichtbaar zijn voor elke bezoeker van de Site.

8. Persoonsgegevens

Naast Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden voor Kopers en Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper, worden de Koper en de Verkoper geïnformeerd dat alle gegevens die als onderdeel van de Service worden verzameld bij het plaatsen van bestellingen, door SHOPPYDEALS LTD worden verwerkt met het oog op het verwerken van dergelijke bestellingen.

De informatie en gegevens van de Kopers met betrekking tot de levering worden door SHOPPYDEALS LTD aan de Verkopers doorgegeven met als enig doel hen in staat te stellen de bestelde Producten te verzenden en, indien van toepassing, om hen in staat te stellen aan hun wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen. Ze mogen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt.

In geval van moeilijkheden met betrekking tot de verwerking van deze gegevens, kunnen de Koper en de Verkoper rechtstreeks contact opnemen met SHOPPYDEALS LTD, onder de voorwaarden die, naargelang het geval, zijn vastgelegd in de AV van de Koper of in de AV van de Verkoper.

Elke verkoper heeft alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die door de kopers van zijn producten aan SHOPPYDEALS LTD zijn verstrekt bij het plaatsen van hun bestelling.

De Verkopers verbinden zich ertoe om de veiligheid van de persoonlijke gegevens die ze bewaren te verzekeren voor het uitvoeren en opvolgen van bestellingen.

9. Beveiliging

De site is onderworpen aan een beveiligingssysteem: SHOPPYDEALS LTD heeft het SSL-coderingsproces aangenomen, maar heeft ook alle scrambling- en encryptieprocessen versterkt om alle gevoelige gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen die op de site worden gebruikt, zo effectief mogelijk te beschermen.

10. Gedeeltelijke nietigheid

Indien een of meer bepalingen van deze AV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, verordening of definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de andere bepalingen al hun kracht en al hun geldigheid.

11. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Engelse recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering is onderworpen aan de Britse jurisdictie.

bijlage 1

Artikel L. 217-4 Consumentencode

De verkoper is verplicht goederen te leveren die beantwoorden aan het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract wordt opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L. 217-5 Consumentencode

De woning is in overeenstemming met het contract:

 1. Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
  • als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die deze in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;
  • als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
 2. Of als het de kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper is gebracht en door deze laatste is geaccepteerd.

Artikel L. 217-12 Consumentencode

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is verjaard door twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L. 217-16 Consumentencode:

Wanneer de koper van de verkoper vraagt, in de loop van de commerciële garantie die hem werd verleend tijdens de aankoop of reparatie van roerende goederen, een restauratie gedekt door de garantie, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de resterende garantieperiode. Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening tot herstel van het betreffende goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper ze niet zou hebben verworven of minder zou hebben betaald als hij kende ze.

Artikel 1648 lid 1 Burgerlijk Wetboek

De vordering die voortvloeit uit de terugwerkende kracht van gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Bijlage 2 – Herroepingsformulier

Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u uw bestelling die bij de Verkoper is geplaatst onder de Service die beschikbaar is gesteld door SHOPPYDEALS LTD, wilt herroepen.

Ter attentie van [naam verkoper(*) …………………………………………– dienst …………………………………………. –

Adres verkoper(*) ………………………………………………..

(e-mail: van de Verkoper ………………………………………….).

Ik/Wij(**) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze(**) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van de goederen/ (*) hieronder:

Besteld op …………………………………….. / Ontvangen op ……………………………………………………………….. (*)

Naam koper(s): ………………………………………………………………..

Adres van de Koper(s): ………………………………………………………………..

Handtekening van de Koper(s) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier):

Datum : ………………………………………………………………..

(*) Om de retourzending te optimaliseren, raden wij u aan om deze informatie bij de Verkoper te bevestigen via de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de Service.

(**) Schrap de nutteloze vermelding


Algemene voorwaarden van de Winkeldeals.vr Marktplaats

 1. Algemene voorwaarden koper
 2. Algemene voorwaarden van de leverancier
 3. Algemene verkoopvoorwaarden
 4. Financiële voorzieningen
 5. Verzendmethoden en kosten

1. Algemene voorwaarden koper:

Invoering

Market Place is een dienst die wordt aangeboden door SHOPPYDEALS LTD, hoofdkantoor: 20-22 Wenlock Road N1 7GU London City United Kigdom

SHOPPYDEALS LTD Direct heeft een Marktplaats opgezet op www.shoppydeals.fr (hierna de "Site" genoemd) voor grote kopers (hierna "Kopers" of "U" genoemd), die zich na registratie zullen verbinden met verkopers, professionals die ook geregistreerd zijn op de Site (vervolgens "Verkopers" genoemd), om nieuwe en gebruikte producten te kopen (vervolgens "Producten" genoemd) die worden aangeboden tegen een vaste prijs (vervolgens de "Service" genoemd).

Refurbished producten mogen worden verkocht onder gebruikte producten. Het kan bijvoorbeeld gaan om producten voor tentoonstellingen of om geretourneerde producten die uit de originele verpakking zijn gehaald en zijn gemanipuleerd. Refurbished producten moeten zo goed als nieuw zijn. Ze worden getest en in de fabriek gereviseerd en worden dus gegarandeerd door de Verkoper. Ze worden geleverd met alle toebehoren in een neutrale maar nieuwe verpakking of in de originele staat en verpakking

Om van de Service te kunnen profiteren, moet de koper zonder beperking of voorbehoud akkoord gaan met deze algemene voorwaarden voor kopers (hierna "voorwaarden voor kopers"). De Koper zal zijn akkoord bewijzen door een klik van goedkeuring tijdens de registratie op de Dienst.

De verkopen die via de Dienst tussen Kopers en Verkopers worden uitgevoerd, vallen onder de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "Verkoopvoorwaarden"), waaraan de Koper ook onderworpen is voor elke aankoop. Zij zullen deze Kopersvoorwaarden aanvullen.

1.Onderwerp

Deze Kopersvoorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden vast te leggen waaronder SHOPPYDEALS LTD, via de Dienst, Kopers technologische hulpmiddelen biedt om producten van Verkopers te kopen.

2. Beschrijving van de Dienst

De Service zal bestaan uit een set tools waarmee Kopers zich kunnen registreren op de Site, contact kunnen onderhouden met Verkopers, bestellingen voor Producten kunnen plaatsen, Productprijzen kunnen instellen, de ontvangst van Producten kunnen bevestigen en met elkaar kunnen communiceren via een beschikbare berichtentool.

Het zal ook bestaan uit een beoordelingssysteem dat de Koper in staat zal stellen de kwaliteit van zijn relaties met Verkopers te beoordelen.

Transacties die via de Service worden uitgevoerd voor de aankoop van Producten, zijn rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper. SHOPPYDEALS LTD zal in geen geval producten doorverkopen die door Verkopers op de Service worden aangeboden.

Producten die via de Service zijn gekocht, mogen dus niet worden geretourneerd of geruild door SHOPPYDEALS LTD

In geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden voor Kopers, behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor om de toegang van de betrokken Koper tot de Dienst tijdelijk of permanent te beëindigen.

Elke Koper verbindt zich ertoe aankopen te goeder trouw af te sluiten.

3. Toegang tot de Dienst

Toegang tot de Service door Kopers is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Bij het gebruik van de Dienst verklaart de Koper dat hij op persoonlijke titel handelt.

Naast het voldoen aan deze Kopersvoorwaarden, is toegang tot de Service onderworpen aan het aanmaken van een account op de Site. Hiervoor moeten persoonlijke identificatiegegevens worden ingevoerd. Tijdens het aanmaken van een account stemt u ermee in om alleen nauwkeurige informatie te verstrekken, en met behulp van de berichtentool die voor u beschikbaar is als onderdeel van de service, dient u SHOPPYDEALS LTD onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die hierop van invloed kunnen zijn.

Om de Dienst te gebruiken, moet de Koper de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren die de Koper heeft gebruikt toen de Koper zijn account aanmaakte. De Koper stemt ermee in deze informatie geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. De Koper is namelijk als enige verantwoordelijk voor de toegang tot de Dienst met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord, tenzij er bewijs wordt gevonden van frauduleus gebruik waarvoor u niet aansprakelijk bent.

In geval van verlies, verduistering of ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, stemt u ermee in om de klantenservice van SHOPPYDEALS LTD onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.Kosten van de service

Het aanmaken van een account en het gebruik van de Dienst is gratis (exclusief eventuele aansluitkosten, waarvan de prijs afhankelijk is van uw elektronische communicatieserviceprovider). Er is geen aankoopverplichting op de Site. Alleen voor de aankoop van Producten van Verkopers is betaling vereist onder de voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.

5.Persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door SHOPPYDEALS LTD als verwerkingsverantwoordelijken.

doeleinden:

Uw accountinformatie en uw aankoopgegevens worden verwerkt om ons account aan te maken en te beheren, uw aankopen te beheren en hun status te controleren, evenals om fraudepreventieactiviteiten, statistische analyse en klantkennisactiviteiten uit te voeren. SHOPPYDEALS LTD verwerkt uw gegevens ook voor marketing en gerichte reclame (commerciële werving via elektronische, post- en telefonische middelen, profilering) voor haar eigen doeleinden of die van haar partners als onderdeel van haar advertentienetwerk. Afhankelijk van uw keuzes kunnen uw contactgegevens en uw profielinformatie worden doorgegeven aan commerciële partners voor commerciële werving en gerichte reclame.

Tenzij u hier bezwaar tegen heeft, kan uw telefoonnummer worden gebruikt voor commerciële doeleinden door SHOPPYDEALS LTD of haar partners. U kunt te allen tijde lezen hoe uw gegevens worden verwerkt voor commerciële werving, gerichte reclame en bezwaar maken op deze pagina.

Gegevensoverdracht:

Uw gegevens worden uitsluitend aan leveranciers doorgegeven voor aankoopbeheer en leveringsdoeleinden, en om hen in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke of regelgevende verplichtingen, indien van toepassing. Afhankelijk van uw keuzes kunnen uw gegevens ook worden verzonden naar andere dochterondernemingen van SHOPPYDEALS LTD met het oog op klantkennis en serviceverbetering. 

Ons platform staat open voor leveranciers van over de hele wereld en als gevolg daarvan kunnen sommige gegevensoverdrachten die in de vorige paragraaf zijn beschreven, plaatsvinden naar leveranciers die zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevinden als u een product van een van hen hebt gekocht. Die overdrachten zijn strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de aankoop die u bij deze leveranciers doet. 

Fietsregistratie:

In overeenstemming met de huidige Franse regelgeving zijn verkopers verplicht om door te gaan met de registratie van alle nieuwe fietsen die ze verkopen. Als gevolg hiervan is SHOPPYDEALS LTD verplicht om uw gegevens te verzamelen die nodig zijn om dit te doen en deze door te geven aan fietsenverkopers om hen in staat te stellen de procedure na te leven. Met de unieke identificatie van uw fiets kan deze worden geregistreerd in het Nationaal Dossier Geïdentificeerde Fietsen (FNUCI). 

SHOPPYDEALS LTD verzamelt uw gegevens die nodig zijn voor de identificatie van uw fiets als gegevensverwerker namens de Verkoper, die optreedt als gegevensbeheerder voor deze verwerking. Deze gegevens worden door de verkoper doorgegeven aan de erkende operator die optreedt als de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor het bijwerken van uw informatie op de FNUCI om de identificatie van uw fiets mogelijk te maken in geval van diefstal of verlies. Deze verplichte gegevensverwerking is gebaseerd op het Franse decreet nr. 2020-1439 van 23 november 2020 met betrekking tot de identificatie van cycli. 

Jou rechten:

Met betrekking tot uw gegevens die worden verwerkt voor de identificatie van uw fiets, kunt u uw rechten uitoefenen (toegang, rectificatie, beperking) en instructies geven met betrekking tot het lot van uw gegevens "post mortem" door contact op te nemen met de erkende exploitant. Het recht van bezwaar is echter niet van toepassing op deze verwerkingsactiviteit, aangezien fietsidentificatie wettelijk verplicht is.

U hebt recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking en verzet van uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door de chatbot te gebruiken op ons gegevensbeschermingsbeleid of door uw verzoek per e-mail te richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail [email protected] nl, of per post op het volgende adres: SHOPPYDEALS LTD 20-22 Wenlock Road N1 7GU Londen Verenigd Koninkrijk.

Lees ons gegevensbeschermingsbeleid voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens hier.

6. Intellectuele eigendom

6.1 – Alle teksten, commentaren, artikelen, illustraties, werken en afbeeldingen die op de Site worden gereproduceerd of weergegeven, zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en als intellectueel eigendom, gedurende de duur van de bescherming van deze rechten en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is privégebruik toegestaan, met inachtneming van verschillende regels van het Wetboek van Intellectueel Eigendom, waarvan sommige strenger zijn. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of aanpassing van de site en/of van alle of een deel van de elementen die op de site te vinden zijn of erin zijn opgenomen, is strikt verboden.

6.2 – Bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de Site worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. Reproductie of weergave van alle of een deel van de bovengenoemde tekens is ten strengste verboden en is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

6.3 – Sommige Producten zijn onderworpen aan persoonlijke en specifieke gebruiksrechten die het kopiëren, openbare omroep, verhuur, enz. reguleren. Contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op Producten dienen te worden gerespecteerd en SHOPPYDEALS LTD is niet aansprakelijk voor enig gebruik dat in dit kader van Producten kan worden gemaakt.

7. Verantwoordelijkheid

SHOPPYDEALS LTD aansprakelijkheid jegens de koper kan alleen worden aangegaan voor feiten die hem rechtstreeks zijn toe te rekenen en die hem schade kunnen toebrengen die rechtstreeks verband houdt met deze feiten. Zij is niet aansprakelijk voor gevolgschade. SHOPPYDEALS LTD kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van misbruik van de Service door de Koper of door een fout van hemzelf. Het is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die kunnen worden toegeschreven aan een derde partij bij de Dienst.

Bovendien kan SHOPPYDEALS LTD, in overeenstemming met artikel 6-I, 2 en 3 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 met betrekking tot vertrouwen in de digitale economie, niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door kopers of verkopers op de site beschikbaar wordt gesteld, met name met betrekking tot Productbeschrijvingen of beoordelingen van Verkopers door Kopers, tenzij ze deze niet onmiddellijk ontoegankelijk hebben gemaakt nadat ze op de hoogte waren gesteld van hun onwettigheid zoals voorzien door deze wet.

Ten slotte wijst SHOPPYDEALS LTD elke aansprakelijkheid af met betrekking tot deals die door Kopers met Verkopers zijn gesloten via de Service, waarvan zij een buitenstaander blijft. Elke klacht die voortvloeit uit opmerkingen over de beschrijving of levering van Producten, wordt doorgestuurd naar de aangewezen Verkoper die de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid op zich neemt.

De Koper is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Service, inclusief beoordelingen die op de Site zijn gemaakt, en zal ervoor zorgen, op eerste verzoek, dat SHOPPYDEALS LTD wordt gevrijwaard en gecompenseerd voor alle schade, verlies of tekort dat SHOPPYDEALS LTD kan lijden indien gevonden aansprakelijk door een derde als gevolg van een actie die verband houdt met dit gebruik van de Dienst door de Koper.

8. Gedeeltelijke invaliditeit

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor Kopers ongeldig worden bevonden of als zodanig worden verklaard onder enige wet, regelgeving of definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

9. Toepasselijk recht en verwerking van claims voor de service - online geschillenbeslechting.

Deze algemene voorwaarden voor kopers zijn onderworpen aan de Britse wetgeving.

Elk geschil dat voortvloeit uit hun interpretatie en/of uitvoering valt onder de jurisdictie van de Britse rechtbanken.

Neem voor een claim onder de Service contact op met de Service door te klikken op hier

Ons bedrijf houdt zich aan de Ethische Code van Fevad (de Federatie van E-commerce en Verkoop op Afstand) en aan het e-commerce bemiddelingssysteem;

Klik hier als u een probleem heeft met de levering van onze Service: zie hier

Ons bedrijf houdt zich aan de Ethische Code van Fevad (de Federatie van E-commerce en Verkoop op Afstand) en aan het e-commerce bemiddelingssysteem van de Fevad (60 Rue La Boétie – 75008 Parijs) – http://www.mediateurfevad.fr

De Koper kan de bemiddelingsservice gebruiken voor elke claim onder de Service. 

In overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op de bemiddeling, moet elke claim in het kader van de Dienst vooraf aan de Dienst worden gericht via de procedure die in deze bepaling wordt aangegeven.

Voor meer informatie over het e-commerce bemiddelingssysteem van de Fevad: http://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/

Online Platform voor de beslechting van geschillen: In overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een online platform opgezet voor de beslechting van geschillen, waardoor onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals in de Europese Unie wordt vergemakkelijkt.

Dit platform is beschikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

2. Algemene voorwaarden voor verkopers

Invoering

SHOPPYDEALS LTD heeft een Marktplaats opgezet op www.shoppydeals.fr (hierna de "Site" genoemd) voor grote verkopers (hierna "Verkopers" of "U"), die na registratie contact zullen leggen met kopers of individuen, ook geregistreerd op de Site (vervolgens "Kopers" genoemd), om nieuwe en gebruikte producten (vervolgens "Producten" genoemd) te verkopen tegen een vaste prijs (vervolgens de "Service").

Refurbished producten mogen worden verkocht onder gebruikte producten. Het kan bijvoorbeeld gaan om producten voor tentoonstellingen of om geretourneerde producten die uit de originele verpakking zijn gehaald en zijn gemanipuleerd. Refurbished producten moeten zo goed als nieuw zijn. Ze worden getest en in de fabriek gereviseerd en worden dus gegarandeerd door de Verkoper. Ze worden geleverd met alle toebehoren in een neutrale maar nieuwe verpakking of in de originele staat en verpakking.

Om van de Service te kunnen profiteren, moet de Verkoper zonder beperking of voorbehoud akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden voor Verkopers (hierna "Voorwaarden voor Verkopers"). De Verkoper zal zijn akkoord bewijzen door een klik van goedkeuring tijdens de registratie op de Dienst.

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de relatie tussen SHOPPYDEALS LTD en de Verkoper zijn persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar.

De verkopen die via de Dienst tussen Kopers en Verkopers worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "Verkoopvoorwaarden"), die bij elke orderbevestiging geacht worden te zijn aanvaard. Zij vullen deze Verkopersvoorwaarden aan.

SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Elke wijziging wordt van kracht binnen de door SHOPPYDEALS LTD aangegeven periode voor online Producten na kennisgeving aan de Verkoper. Ze zijn niet van toepassing op transacties die op het moment van inwerkingtreding aan de gang zijn.

1.Onderwerp

Deze Verkopersvoorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden vast te leggen waaronder SHOPPYDEALS LTD, via de Dienst, Verkopers technologische hulpmiddelen biedt om hun producten aan Kopers te verkopen.

2. Beschrijving van de Dienst

De Service bestaat uit een set tools waarmee Verkopers in contact kunnen komen met Kopers om Producten te koop aan te bieden, deze Producten te raadplegen en te beschrijven, bestellingen van Kopers te accepteren, betaling voor gekochte Producten te ontvangen en aftersalesservices voor verkochte Producten te beheren.

Transacties uitgevoerd via de Dienst voor de verkoop van Producten zullen rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper plaatsvinden. SHOPPYDEALS LTD zal in geen geval producten doorverkopen die door Verkopers op de Service worden aangeboden.

Bovendien behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor om de toegang van de betrokken Verkoper tot de Dienst tijdelijk of permanent stop te zetten in geval van schending van de Voorwaarden van de Verkoper, door opschorting of beëindiging in overeenstemming met Artikel 8.

In principe is de Verkoper verantwoordelijk voor alle belastingen, heffingen, heffingen en ecobijdragen die verschuldigd zijn met betrekking tot de transactie die hij aangaat met een Koper. Bij uitzondering, vanaf 1 juli 2021, voor transacties tussen een Koper gevestigd in Frankrijk of Monaco, handelend als een particulier en (i) een Verkoper gevestigd buiten de Europese Unie of (ii) een Verkoper gevestigd in de Europese Unie maar importerende de Producten uit een land buiten de Europese Unie, is SHOPPYDEALS LTD aansprakelijk voor de btw met betrekking tot de transactie die is gesloten tussen de Verkoper en de Koper in overeenstemming met artikel 147 van de financiële wet voor 2021 tot omzetting van de richtlijn 2017/2455/EU.

In deze gevallen hoeft de verkoper geen btw te betalen aan de Franse belastingdienst, waarbij SHOPPYDEALS LTD verantwoordelijk is voor de rechtstreekse betaling aan de belastingdienst van de btw met betrekking tot de transactie tussen de verkoper en de koper. Dit bedrag wordt door SHOPPYDEALS LTD in mindering gebracht op de aan Verkoper te betalen bedragen.

De aansprakelijkheid van SHOPPYDEALS LTD voor de btw met betrekking tot de transactie is niet van toepassing op transacties uitgevoerd door een verkoper wanneer deze vallen onder het btw-margeregime voorzien in de artikelen 297 A en volgende. van de Franse Algemene Belastingwet (CGI). Vanwege het zeer beperkte toepassingsgebied van de btw-margeregeling voorzien in de artikelen 297 A en volgende. van de CGI onder de transacties waarbij SHOPPYDEALS LTD btw-plichtig is, verbindt de Verkoper zich ertoe om nooit Producten te koop aan te bieden die onder dit regime vallen.

Voor transacties waarvoor SHOPPYDEALS LTD btw-plichtig is vanwege het feit dat de Producten worden geïmporteerd uit een land buiten de Europese Unie, erkent de Verkoper dat de juistheid van het belastingregime met betrekking tot een transactie tussen een Verkoper en een Koper afhangt van de informatie die door de Verkoper aan SHOPPYDEALS LTD is verstrekt. Bijgevolg verbindt de Verkoper zich ertoe om SHOPPYDEALS LTD voor elke transactie met een Koper de plaats van verzending van de aan deze Koper verkochte Producten te verstrekken.

De Verkoper erkent uitdrukkelijk dat de correcte afwikkeling van de transactie met een Koper in Frankrijk of Monaco de naleving vereist van verschillende formele voorwaarden die de systematische controle van de pakketten door de douaneadministratie mogelijk maken. In het bijzonder verbindt de Verkoper zich ertoe om op het pakket met de Producten het IOSS-nummer (bestelling met een waarde exclusief belastingen en transportkosten lager dan of gelijk aan € 150) of het btw-nummer (bestelling met een waarde exclusief belastingen en transportkosten hoger dan € 150) van SHOPPYDEALS LTD om de overdracht van correcte informatie mogelijk te maken met het oog op het afhandelen van de btw-behandeling van de Producten. Bovendien, wanneer een Koper meerdere Producten van dezelfde Verkoper in één bestelling koopt, verbindt de Verkoper zich ertoe om de Producten samen in één pakket te groeperen.

Bovendien is SHOPPYDEALS LTD voor bestellingen met een waarde exclusief belastingen en transportkosten van meer dan € 150,- alleen btw-plichtig wanneer de Producten worden geïmporteerd uit een land buiten de Europese Unie als de plaats van inklaring zich in Frankrijk bevindt. Aangezien de Verkopers alleen goederen in Frankrijk kunnen leveren en het niet mogelijk is om exacte informatie te verkrijgen over mogelijke andere invoerplaatsen, wordt de plaats van inklaring geacht zich in Frankrijk te bevinden. De Verkoper verbindt zich er daarom toe om voor bestellingen met een waarde exclusief belastingen en transportkosten van meer dan € 150 en die worden geïmporteerd uit een land buiten de EU, het Product door de douane in Frankrijk in te klaren.

Voor elke transactie met een koper erkent de verkoper dat hij volledig aansprakelijk is voor de douanerechten die verschuldigd zijn voor het binnenbrengen van producten op het grondgebied van de Europese Unie, verbindt hij zich ertoe deze volledig te betalen en op te nemen in de belastingvrije verkoopprijs van de Producten. In geen geval zullen de betaalde douanerechten met betrekking tot de Producten afzonderlijk worden gefactureerd of aan de Koper worden overgelaten.

3. Toegang tot de Dienst

Naast het voldoen aan deze Verkopersvoorwaarden, is toegang tot de Service onderworpen aan het aanmaken van een Shoppydeals-account en de betaling van een yraly-abonnement van € 299. Hiervoor moeten persoonlijke identificatiegegevens worden ingevoerd. Tijdens het aanmaken van een account stemt de Koper ermee in om alleen nauwkeurige informatie te verstrekken en om SHOPPYDEALS LTD onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn via de berichtentool die als onderdeel van de Service wordt aangeboden.

Deze Service houdt het openen van een Verkopersbetaalrekening in bij betalingspartners. De Verkoper Betaalrekening is uitsluitend gereserveerd voor het registreren van betalingstransacties met betrekking tot de verkoop van producten door de Verkoper aan een Koper, aangeboden via de Marketplace-service die wordt aangeboden door SHOPPYDEALS LTD als agent.

Tijdens het registratieproces moet de Verkoper een betaalrekeningovereenkomst ondertekenen met betalingspartners vertegenwoordigd door SHOPPYDEALS LTD in zijn rol als financieel agent.

Het openen van de betaalrekening is een integraal onderdeel van de Dienst. Daarom heeft de Verkoper zonder het openen van de betaalrekening bij betalingspartners geen toegang tot de Dienst.

Toegang tot de service is beperkt tot één account, meerdere accounts worden onmiddellijk verwijderd, tenzij voorafgaande goedkeuring is verkregen van SHOPPYDEALS LTD. 

SHOPPYDEALS LTD kan een account verwijderen als het een of meerdere elementen gemeen heeft met een account dat eerder is verwijderd wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen.

Om de Service te gebruiken, moet de Koper zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoeren die de Koper heeft gebruikt bij het aanmaken van uw account. De Koper stemt ermee in deze informatie vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken. In feite is de Koper als enige verantwoordelijk voor de toegang tot de Dienst met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, tenzij er bewijs wordt gevonden van frauduleus gebruik waarvoor de Koper niet aansprakelijk is.

In geval van verlies, verduistering of ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord, stemt de koper ermee in om de klantenservice van SHOPPYDEALS LTD onmiddellijk op de hoogte te stellen via de inlogpagina van het verkopersaccount.

De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de oneigenlijke toegang, schade, verstoring en nadelige gevolgen veroorzaakt door de schending van de vertrouwelijkheid van de identificatiegegevens.

4. Verplichtingen met betrekking tot Transacties via de Dienst

4.1. Algemene obligaties

Verkopers zullen zich tegenover Kopers identificeren als handelend in een professionele of niet-professionele hoedanigheid. Ze gaan er uitdrukkelijk mee akkoord zichzelf te identificeren als professionele verkopers wanneer ze regelmatig verkopen via de service met winstoogmerk.

Verkopers stemmen ermee in om de relevante bedrijfswetgeving na te leven (inclusief registratie, boekhoudkundige verplichtingen, sociale en fiscale wetgeving). Verkopers kunnen inderdaad worden verplicht om fiscale en sociale aangiften in te dienen met betrekking tot de producten die ze op de Site verkopen. De Franse belastingdienst heeft hierover richtlijnen uitgevaardigd belastingen en sociaal aangiften om Verkopers te informeren over hun verplichtingen.

Verkopers dienen zich ook te houden aan de wetten en voorschriften die hun door hun bedrijf zijn opgelegd, met name met betrekking tot specifieke Producten die ze op de Site verkopen (zoals bijvoorbeeld rapportage aan de Belastingdienst voor verkopers van televisietoestellen).

Verder is het een Verkoper uitdrukkelijk verboden om direct of indirect reclame te maken, in welke vorm dan ook (inclusief het invoegen van hyperlinks, berichten in productbeschrijvingen, afdrukken in pakketten die aan Kopers worden verzonden, of het gebruik van de URL van zijn website in zijn gebruikersnaam of leverancierspagina, of door een kartonnen doos te gebruiken) zijn producten of diensten, evenals die van een andere persoon.

Verkopers zullen alle middelen aanwenden om Kopers optimale tevredenheid te bieden door kwaliteitsdiensten te leveren.

Ze zullen zich in het bijzonder inzetten voor het beantwoorden van e-mails van de klantenservice en verkoopafdeling van SHOPPYDEALS LTD, evenals e-mails van kopers in het Frans en binnen 2 werkdagen na ontvangst,

Alle interacties tussen de Verkoper en SHOPPYDEALS LTD zijn strikt vertrouwelijk. De Verkoper verbindt zich er dus toe de inhoud van dergelijke interacties niet aan derden bekend te maken.

Verkopers zullen, zonder dat deze lijst uitputtend is, het gebruik vermijden van visuele of handelsnamen, pseudoniemen, verklaringen of andere berichten die beledigend kunnen zijn, in strijd met de openbare conventie of goede zeden, of die inbreuk kunnen maken op de rechten van personen of de intellectuele eigendomsrechten van derden, wet- en regelgeving, of het merk SHOPPYDEALS. Bij gebreke daarvan behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor om de toegang van de betrokken Verkoper tot de Dienst tijdelijk of permanent te beëindigen door opschorting of beëindiging in overeenstemming met artikel 8.

De verkoper stemt ermee in om op elk moment een positief commercieel saldo op zijn rekening te houden.

4.2. Verplichtingen met betrekking tot producten die op de site worden aangeboden

De Verkoper zorgt ervoor dat hij alleen producten verkoopt die hij bezit of die hij het recht heeft om te verkopen. Hij zal ervoor zorgen dat de Producten op geen enkele manier in strijd zijn met de wetten, huidige regelgeving en normen, al dan niet verplicht (met name bij het op de markt brengen van spellen, speelgoed), en geen inbreuk maken op de rechten van derden. De Verkoper zal dus geen Producten verkopen die volgens de Intellectuele Eigendomscode als inbreukmakende goederen worden beschouwd of Producten waarvan de marketing wordt gereguleerd door wettelijke, regelgevende of contractuele bepalingen (met name vanwege het bestaan van een selectief distributienetwerk). De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de verkoop van Producten die hij op de Dienst aanbiedt.

Zonder dat deze lijst volledig is, is het de Verkoper verboden om op de Site aan te bieden: pornografische producten en meer in het algemeen, producten die de moraliteit ondermijnen; eigendommen die aanzetten tot rassenhaat of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, fysieke bekwaamheid, seksuele geaardheid of leeftijd; gestolen voorwerpen; drugs of alle soorten drugs; wapens, oorlogswapens en munitie; levende dieren; alcoholische dranken.

De Verkoper verbindt zich ertoe om te goeder trouw te handelen in de beschrijving van de Producten die op de Site worden aangeboden. Hij is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vervatte informatie en zorgt ervoor dat deze potentiële kopers niet kunnen misleiden met betrekking tot de kenmerken van het Product, de bijbehorende garanties en de staat of prijs van het Product. Met name ten aanzien van gebruikte Producten zal de Verkoper een nauwkeurige beschrijving geven van de staat van het product. De Verkoper zal de Koper op de hoogte brengen van alle informatie die hem in staat stelt de essentiële kenmerken van het product te kennen (indien van toepassing, samenstelling van het product inclusief accessoires, herkomst, wettelijke garanties, de uitvoeringsvoorwaarden of andere contractuele voorwaarden, enz.) .

De Verkoper zal er verder voor zorgen dat de illustraties/afbeeldingen in de beschrijving die bij elk Product horen (foto's, tekeningen, enz.) de Producten in kwestie duidelijk illustreren, de rechten van derden respecteren en geen inbreuk maken op de openbare conventie of goede zeden. De Verkoper garandeert Fnac Direct dat hij de rechten bezit, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten voor deze afbeeldingen die het mogelijk maken ze te gebruiken bij de presentatie van producten.

De Verkoper zal in de beschrijving die bij de aanbiedingen hoort ook het land van verzending van de Producten specificeren.

Bovendien, in overeenstemming met artikel 6-I, 2 en 3 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, kan SHOPPYDEALS LTD niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die op de site beschikbaar wordt gesteld door de Kopers of de Verkopers, in het bijzonder met betrekking tot de beschrijving van de Producten of de beoordelingen die de Kopers van de Verkopers maken, behalve als dit hen niet snel ontoegankelijk maakte nadat ze op de hoogte waren gesteld van hun ongeoorloofde aard in de voorwaarden voorzien door deze wet.

De Koper kan dus niet worden gevraagd om een ander bedrag te betalen dan het bedrag dat op de Productbeschrijving staat.

4.3. Verplichtingen met betrekking tot productprijzen

Productprijzen worden vrij bepaald door Verkoper, in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Deze prijzen worden vermeld op de Site inclusief alle taksen en heffingen (met name BTW, BTW bij invoer, douanerechten, verpakking, milieuheffing, in voorkomend geval de thuiskopieheffing, enz…). Ze zijn exclusief leveringskosten, deze laatste worden door SHOPPYDEALS LTD toegevoegd aan de prijs van de bestelling wanneer de koper zijn aankoop valideert.

4.4. Verplichtingen met betrekking tot productverkoop

Verkoopovereenkomsten voor Producten die door de Verkoper op de Site worden aangeboden, worden gesloten tussen de Verkoper en de Koper. De Verkoper zal alleen beschikbare Producten op de Site aanbieden en aanbiedingen op Producten die niet langer beschikbaar zijn, onmiddellijk verwijderen. De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van het product dat hij alleen beheert.

De Verkoper wordt per e-mail, via zijn Verkoperinterface of API op de hoogte gebracht als hij deze optie kiest en in zijn account door Fnac Direct wanneer een door hem geplaatst Product door een Koper is besteld.

De Verkoper bevestigt de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde informatie.

De Verkoper verbindt zich er ook toe om regelmatig, minstens één keer per werkdag, de e-mails te controleren die zijn ontvangen op het adres dat aan SHOPPY DEALS is opgegeven bij het aanmaken van zijn account en vervolgens, in geval van enige wijziging die deze informatie beïnvloedt, om te kunnen door de Kopers bestelde Producten bevestigen.

De bevestiging van de bestelling door de Verkoper houdt de verbintenis van de Verkoper in om Product(en) te verzenden binnen de in paragraaf 4.5 (v) hieronder genoemde periode. Indien de Verkoper niet binnen de in de vorige paragraaf vermelde termijn antwoordt, wordt de verkoopovereenkomst automatisch opgezegd en wordt de rekening van de Verkoper “op vakantie” geplaatst.

In geval van afwezigheid of onbeschikbaarheid gedurende meer dan 2 dagen, zal de Verkoper de plaatsing van zijn Producten online voor verkoop tijdelijk opschorten door gebruik te maken van de tool "vakantie" die beschikbaar is op de Dienst.

De Verkoper zorgt ervoor dat vanaf het aanmaken van zijn account ten minste 95% bestellingen voor Producten die op de Site te koop worden aangeboden, worden uitgevoerd.

Anders behouden SHOPPYDEALS LTD en Verkopers die ten minste 5 verkopen hebben gedaan, zich het recht voor om de toegang tot de Dienst voor de Verkoper in kwestie tijdelijk of permanent stop te zetten, door deze bepalingen op te schorten of te beëindigen in overeenstemming met Artikel 8.

4.5. Leveringsgerelateerde verplichtingen

(i) De beschrijving die bij elk product op de site hoort, geeft de leveringsmethoden aan die voor het product worden voorgesteld.

De volgende verzendingsvoorwaarden kunnen aan de koper worden voorgesteld onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden:

 • normale verzending
 • Bijgehouden verzending
 • Verzending tegen handtekening

Voor Producten lager dan of gelijk aan € 25 btw, vindt levering plaats naar keuze van de Koper.

Voor elk product tussen € 25 en 200 btw, wordt de levering gedaan door middel van tracking of tegen ondertekening.

Voor Producten met een btw-bedrag van meer dan € 200,-, dient levering verplicht te geschieden tegen ondertekening.

De Verkoper zal de door de Koper gekozen verzendmethode respecteren.

De Verkoper mag weigeren het bestelde Product in de normale modus te leveren, ongeacht de prijs ervan. In dat geval zal hij dit voorbehoud uitdrukkelijk opnemen op de bijbehorende productbeschrijving. Anders is hij verplicht om te voldoen aan de criteria voor het kiezen van leveringsbepalingen zoals vermeld in de voorgaande leden.

(ii) De verzendkosten van het product worden als volgt berekend:

Categorie1e productExtra product
 normaalVolgenAanbevolennormaalVolgenAanbevolen
HEEFT€ 2,80€ 3,895,19 €€ 0,80€1,30€1,70
B€ 3,99€ 4,99€ 5,99€1,00€1,50€1,90
VS€ 4,79€ 6,19€ 8,29€1,70€ 2,20€ 3,00
D€ 6,99€ 8,99€ 12,99€ 2,50€ 3,00€5,00
E€ 8,99€ 12,99€ 15,99€ 3,00€ 4,00€ 6,00
F€ 12,99€ 16,99€ 24,99€5,00€ 6,00€9,00
G€ 19,99€ 22,99€ 29,99€ 7,00€10,00€ 14,00
H€ 29,99€ 29,99
l€ 39,99€ 39,99
J€ 49,99€ 49,99
K€ 59,99€ 59,99

Professionals Verkopers zijn niettemin vrij om hun leveringsschema vast te stellen.

(iii) De Verkoper zal de Koper een inkooporder van het gekochte product sturen. De Verkoper zal bij de levering van een Product een factuur of ander document voegen waarmee de Koper aanspraak kan maken op zijn garantie.

(iv) De Verkoper verbindt zich ertoe alle nodige zorg te besteden aan de verpakking van Producten om schade tijdens het transport te voorkomen. Verzending van producten geschiedt voor rekening en risico van Verkoper.

(v) Fnac Direct zal de Verkoper, uiterlijk 24 uur na het plaatsen van de bestelling, de informatie van de Koper bezorgen die nodig is voor de levering van de Producten.

(vi) De Verkoper zal de bestelde Producten binnen 2 werkdagen na bevestiging van de bestelling van het Product verzenden.

Indien de leveringstermijn van Verkoper langer is dan voornoemde termijn, stemt Verkoper ermee in dit in de productbeschrijving te vermelden.

4.6. Verplichtingen met betrekking tot productgerelateerde geschillen

In de regel verbindt de Verkoper zich ertoe om te goeder trouw alle nodige middelen aan te wenden om zijn verplichtingen na te komen bij het leveren van kwaliteitsdiensten aan de Kopers.

De Koper heeft op elk moment de mogelijkheid om contact op te nemen met de Verkoper en alle verzoeken of claims met betrekking tot Producten die zijn besteld via de berichtentool die door de Service wordt aangeboden, te behandelen, inclusief claims op geldige garanties.

Naast de berichtentool wordt aan de Koper een speciale sleutel verstrekt om in zijn account - binnen 90 dagen voor aankopen - eventuele klachten met betrekking tot Producten (bijv. product niet ontvangen, enz.) aan te geven.

Na deze termijnen behoudt de Koper zich het recht voor om contact op te nemen met de Verkoper om een claim in te dienen voor Producten die zijn besteld met behulp van de berichtentool die beschikbaar is via de Service.

In het geval van een klacht van een koper met betrekking tot een product, inclusief wanneer de verkoper op de hoogte wordt gesteld van de klacht via de informatietool die beschikbaar is in de service en/of via een e-mail van SHOPPYDEALS LTD, is de verkoper persoonlijk verantwoordelijk voor de oplossing van het geschil tussen hem en de koper. Geschillen worden indien nodig rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper beslecht via de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld op de Dienst. Verkoper zal zich inspannen om het geschil met Koper in der minne op te lossen.

Indien de Verkoper het geschil met de Koper echter niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van de klacht heeft opgelost, behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor, na de Verkoper te hebben geïnformeerd, de Koper schadeloos te stellen. Hetzelfde bedrag wordt dan in mindering gebracht op het geld dat door SHOPPYDEALS LTD aan de Verkoper moet worden uitbetaald voor Producten die door de Verkoper via de Service worden verkocht.

Indien de klacht van de Koper gegrond is, zal de Verkoper ofwel het bestelde Product terugsturen ofwel de Koper terugbetalen. Bij uitoefening van het herroepingsrecht door de koper, zal SHOPPYDEALS LTD, als een vertrouwde derde partij, betaalde bedragen (inclusief leveringskosten) terugbetalen binnen 14 dagen nadat het herroepingsrecht door de koper bij de verkoper is uitgeoefend en dat SHOPPYDEALS LTD werd geïnformeerd.

Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld totdat het Product is teruggevonden of totdat de Koper de Verkoper en SHOPPYDEALS LTD tegelijkertijd het bewijs van de verzending van het Product heeft verstrekt, waarbij de datum wordt beschouwd als de datum van de eerste van deze feiten. Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die de Koper heeft gebruikt (per bankkaart). Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de bedragen die door SHOPPYDEALS LTD aan de Verkoper zijn betaald voor de verkoop van Producten. Als de rekening van de Verkoper echter een afschrijving heeft van meer dan € 150, zal de terugbetaling van het geretourneerde Product door de Koper rechtstreeks door de Verkoper aan de Koper worden gedaan.

SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op te schorten of te beëindigen zoals bepaald in artikel 8 wegens inbreuk door de verkoper die minstens 5 verkopen heeft uitgevoerd met een klachtenpercentage van meer dan 5% in bestellingen.

4.7. Niet-naleving van de verplichtingen van de Koper

Er wordt aan herinnerd dat SHOPPYDEALS LTD zich het recht voorbehoudt om de toegang van de Verkoper tot de dienst tijdelijk of permanent op te schorten in geval van niet-naleving van de verplichtingen zoals bepaald in Sectie 8. 

5. Financiële bepalingen

Voor elke bestelling van Producten die door een Koper wordt ontvangen, ontvangt SHOPPYDEALS LTD van de Verkoper een commissie gelijk aan een percentage van het overeenkomstige bedrag, inclusief verzendkosten en BTW. Deze commissie wordt als volgt berekend volgens de hieronder gedefinieerde productcategorieën:

TafelVerwijzingstarieven voor nieuwe productenVerwijzingstarieven voor herverpakte productenVerwijzingstarieven voor gebruikte producten
Laptops en tablets4.5 %4.5 %4.5 %
Harde schijven, tv's en projectoren4.5 %4.5 %4.5 %
Witgoed (exclusief accessoires en specifieke opties)4.5 %4.5 %4.5 %
Digitale camera's en lenzen4.5 %4.5 %4.5 %
Kleine apparaten (exclusief accessoires en specifieke opties)4.5 %4.5 %4.5 %
Smartphones en mobiele telefoons4.5 %4.5 %4.5 %
Eenvoudige en DJ-geluidssystemen (exclusief accessoires en specifieke opties) en microfoons4.5 %4.5 %4.5 %
Standaard technische producten (exclusief accessoires en specifieke opties), wekkers, desktopcomputers, componenten, monitoren, voedingen, printers, scanners en videogameconsoles4.5 %4.5 %4.5 %
Accessoires – voor gaming, videogameconsoles, muziekinstrumenten, geluid en DJ-systemen4.5 %4.5 %4.5 %
Accessoires – voor technische producten, witgoed, kleine apparaten en servies4.5 %4.5 %4.5 %
Games, speelgoed, gezondheid, gadgets, beeldjes, kaarten, creatieve vrijetijdsactiviteiten en posters4.5 %4.5 %4.5 %
Software, muziekinstrumenten (exclusief accessoires en specifiek), kinderopvang, astronomie en meteorologie4.5 %4.5 %4.5 %
Boeken, videogames, dvd-/Blu-ray-lezers, audio4.5 %4.5 %4.5 %
Horloges en standaard redactionele producten (exclusief accessoires en specifieke opties) en briefpapier4.5 %4.5 %4.5 %
doe-het-zelf4.5 %4.5 %4.5 %
Tuinieren4.5 %4.5 %4.5 %
dierenwinkel4.5 %4.5 %4.5 %
Sport & vrije tijd, textielsport, bagage4.5 %4.5 %4.5 %
Servies & eetwaren4.5 %4.5 %4.5 %
Beddengoed, huishoudtextiel4.5 %
Meubilair4.5 %
Duurzame ontwikkeling, kunst & collecties, huis & lifestyle (decoratie), elektronische sigaretten, sexy chic, overige/niet gespecificeerde artikelgroep.4.5 %4.5 %4.5 %
diversificatie4.5 %4.5 %4.5 %

Rekenvoorbeeld voor de aankoop van een Nieuw Witgoed: als een bestelling om een Nieuw Product te kopen in totaal € 425 incl. BTW met een verzendkosten van € 49 incl. BTW, wordt het tarief van 4,5% toegepast op de productprijs en verzendkosten, wat neerkomt op een totaal van € 19,12 incl. BTW over het totaalbedrag van € 474 incl. VAT.

SHOPPYDEALS LTD zal de Verkoper het volledige bedrag van de prijs van de bestelling terugbetalen, na aftrek van verwijzingskosten, na bevestiging door de Koper dat het/de gekochte product(en) is/zijn ontvangen.

Er wordt gespecificeerd dat de commissie verworven blijft door SHOPPYDEALS LTD in geval van herhaalde en/of onrechtmatige annulering van de bestelling op initiatief van de Verkoper.

Facturering vindt plaats elke 1e, 5e, 10e, 15e, 20e of 25e van de maand. 

Overeenkomstig deze bevestiging zal de betaling worden gedaan door middel van overschrijving op de rekening waarvan de gegevens door de Verkoper zijn verstrekt onder "Mijn Account", op de dinsdag of donderdag nadat de facturering is gedaan (dezelfde dag indien van toepassing). 

Voorbeeld 1: Een product is ontvangen op maandag 22 juni, afrekening vindt plaats op 25 juni. De bankoverschrijving wordt op dezelfde dag als de facturering overgemaakt (donderdag 25 juni). 

Voorbeeld 2: Een product is ontvangen op woensdag 12 januari, facturering volgt op 15 januari. De bankoverschrijving wordt op de dinsdag na de facturering (18 januari) overgemaakt. 

Indien de Koper de ontvangst van een Product door de Koper niet bevestigt en bij gebreke van een klacht van de Koper aan de Verkoper binnen de gestelde termijnen, wordt het Product geacht te zijn ontvangen 21 dagen na de datum van afschrijving van de bankrekening van de Koper , of na de werkelijke verzenddatum.

SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om de betaling van de aan de Verkoper verschuldigde bedragen op te schorten in geval van schending door de Verkoper van zijn verplichtingen.

6. Leveranciersbeoordeling

SHOPPYDEALS LTD biedt Kopers middelen om de prestaties van Verkopers te beoordelen aan het einde van de ontvangstbevestiging van bestelde producten, waardoor Kopers producten kunnen kiezen van de meest serieuze Verkopers die voldoen aan de Algemene Voorwaarden.

De beoordeling is gebaseerd op een beoordelingscriterium en de toekenning van sterren.

Voor Verkopers die minstens 5 verkopen hebben gedaan sinds het aanmaken van hun account, behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor om de toegang tot de Dienst tijdelijk of permanent stop te zetten als hun beoordeling lager is dan 4,5 door deze bepalingen op te schorten of te beëindigen onder de voorwaarden bepaald in artikel 8

Automatische regels zullen worden toegepast in geval van niet-nakoming door de verkoper in verschillende gradaties.

Als een van de volgende regels wordt bewezen, wordt het verkopersaccount automatisch "on hold" gezet:

 • Gemiddeld cijfer: 4,3 / 5 (aanvaardbaar cijfer: 4,5 / 5)
 • Acceptatiegraad: 93% (Acceptatiegraad: 95%)
 • Claimpercentage: 7% (Aanvaardbaar tarief: 5%)
 • Spontaan aflossingspercentage: 7% (Aanvaardbaar tarief: 5%)

Als een van de volgende regels van toepassing is, wordt het verkopersaccount automatisch uitgeschakeld:

 • Gemiddeld cijfer: 4/5 (aanvaardbaar cijfer: 4,5/5)
 • Acceptatiegraad: 90% (Acceptatiegraad: 95%)
 • Claimpercentage: 10% (Aanvaardbaar tarief: 5%)
 • Spontaan aflossingspercentage: 10% (Aanvaardbaar tarief: 5%)

7. Rangschikking van aanbiedingen

7.1 Criteria voor het rangschikken van de MarketPlace Vendor-biedingen die zichtbaar zijn op de Productfiches:

Wanneer het Product op de site wordt aangeboden door zowel SHOPPY DEALS als door Verkoper, is het standaardrangschikkingscriterium de SHOPPYDEALS Verkoper en de stijgende prijs.

Het is hoe dan ook mogelijk voor de internetgebruikers om deze productbladclassificatie te wijzigen door een ander sorteercriterium te selecteren op basis van:

 • aflopende prijs 
 • Leveranciersbeoordelingen 
 • het aantal verkopen door leveranciers

Wanneer het Product uitsluitend door Verkopers op de site wordt aangeboden, is het classificatiecriterium van de Verkoper bovenaan het Productblad gebaseerd op kwaliteitscriteria zoals beoordeling, de klachten tegen de Verkoper en hun mate van professionaliteit.

Het standaardrangschikkingscriterium van de aanbiedingen van de Verkoper is de SHOPPY DEALS en de stijgende prijs.

De standaardrangschikking tussen de SHOPPY DEALS Leverancier is de stijgende prijs.

7.2 Rangschikkingscriteria op de resultatenpagina's:

Standaard worden de biedingen die verschijnen op de resultaatpagina's die het resultaat zijn van een zoekopdracht, gerangschikt op basis van hun relevantie voor de zoekopdracht van de gebruiker.

Toch is het voor de internetgebruiker mogelijk om deze rangschikking op de resultatenpagina te wijzigen door een ander sorteercriterium te selecteren: De rangschikking kan worden gewijzigd door een ander sorteercriterium te selecteren volgens:

 • De laagste prijs
 • De hoogste prijs
 • Best verkochte producten
 • Beoordelingen van internetgebruikers
 • Nieuwe artikelen

Het is ook mogelijk dat bepaalde aanbiedingen geïdentificeerd door de vermelding "gesponsord" op de resultatenpagina's verschijnen omdat ze onderworpen zijn aan een vergoeding van SHOPPY DEALS.

8. Schorsing – Beëindiging

8.1 Deze Algemene Voorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

8.2 Indien een professionele Verkoper een van zijn verplichtingen niet nakomt na met alle middelen verzonden ingebrekestelling gedurende een periode van 15 dagen, kan SHOPPYDEALS LTD deze Overeenkomst beëindigen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen.

8.3 In geval van ernstige en/of herhaalde tekortkoming door de Verkoper om zijn verplichtingen na te komen of zijn boekhouding aan te tasten, zoals, maar niet beperkt tot: fraude, niet-nakoming van zijn fiscale verplichtingen of fiscale verplichtingen uiteengezet in artikel 2 hiervan, beledigend taalgebruik, vervalsing, inbreuk op rechten van derden, niet-naleving van ten minste één van de kwaliteitsindicatoren (…), kan SHOPPYDEALS LTD deze Algemene Voorwaarden beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Verkoper enige schadevergoeding kan eisen.

Een ernstige tekortkoming wordt met name gevormd door (i) de niet-nakoming van de btw-verplichtingen (aangifte en betaling van btw met betrekking tot btw-plichtige handelingen in Frankrijk) die leidt tot de toepassing van de procedure bedoeld in artikel 283 bis van de CGI, (ii) de mededeling aan SHOPPYDEALS LTD van onjuiste informatie over de identiteit van de Verkoper en over het land van zijn maatschappelijke zetel, (iii) de mededeling aan SHOPPYDEALS LTD van een foutieve plaats van verzending.

In het geval dat de belastingdienst een onregelmatigheid van de Verkoper meldt, om welke reden dan ook, kan SHOPPYDEALS LTD overgaan tot het blokkeren van de betalingen van de Verkoper voor de tijd die nodig is om de gerelateerde onderzoeken uit te voeren,

8.4 Wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd wegens ernstige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, behoudt de SHOPPYDEALS LTD Groep zich het recht voor om de overige Overeenkomsten tussen de Verkoper en de SHOPPYDEALS LTD Groep te beëindigen, mits de toepasselijke opzegtermijn in acht wordt genomen.

9. Bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen – online geschillenbeslechting

In overeenstemming met de regelgeving biedt SHOPPYDEALS LTD Kopers een bemiddelingsservice voor consumentengeschillen met betrekking tot transacties die via de Service worden gedaan.

De bemiddelingskosten worden door SHOPPYDEALS LTD aan de Verkoper in rekening gebracht.

Platform voor onlinegeschillenbeslechting: in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet, dat de onafhankelijke beslechting van geschillen door buitengerechtelijke onlineprocedures tussen consumenten en professionals in de Europese Unie.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

10.Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens als "Verkoper" worden verwerkt door SHOPPYDEALS LTD (later SHOPPYDEALS LTD) en door zijn betalingspartners die respectievelijk optreden als de partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking die wordt uitgevoerd als onderdeel van de Service, namelijk:Verwerking uitgevoerd door SHOPPYDEALS LTD Beheer van het leveranciersaccount registratie en tracking; 
Relaties aangaan met kopers; 
Opstellen van verkoopstatistieken; 
Beheer van verzoeken tot inzage, correctie en verzet; 
Operaties met betrekking tot marktonderzoek en klantprofilering; 
Fraudepreventie en risicobeheer; Verwerking uitgevoerd door betalingspartners:

KYC, hercertificering, contractuitvoering, product- en dienstenbeheer, openen en onderhouden van leveranciersrekening, inning, bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, fraudebestrijding, risicobeheer, rapportage, opleiding van de medewerkers van de agent, verlening van betalingsdiensten, naleving van de toepasselijke regelgeving.

Deze verwerking heeft verschillende rechtsgrondslagen: contractuele uitvoering (beheer van de commerciële relatie en accountovereenkomst) en/of gerechtvaardigd belang van SHOPPYDEALS LTD of betalingspartners (fraude, risicobeoordeling en beheer), en/of toestemming en/of onder wettelijke verplichtingen om waaraan SHOPPYDEALS LTD en/of betalingspartners zijn onderworpen, in het bijzonder KYC, anti-witwassen, anti-corruptie, anti-terroristische financiering en beheer van financiële embargo's, namelijk om te voldoen aan haar rapportage-eisen en/of due diligence in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving .

Voor de hierboven beschreven doeleinden kunnen SHOPPYDEALS LTD en betalingspartners bepaalde informatie bekendmaken aan serviceproviders, andere bedrijven in hun respectievelijke groepen of zakenpartners, met name:

 • de GIE CB voor de acceptatie van kaartbetalingen in het CB-systeem, om te voldoen aan fraudebestrijdingsvereisten en om mogelijke juridische stappen te beheren, in overeenstemming met de taken gedefinieerd in de GIE CB-statuten en om te voldoen aan regelgevende of wettelijke verplichtingen, inclusief die met betrekking tot strafrechtelijke of administratieve zaken in verband met het gebruik van de kaart.
 • Verzamelaars voor statistische doeleinden
 • Partners ten behoeve van marktonderzoek via elektronische, post- of telefonische middelen.

U kunt bezwaar maken tegen deze openbaarmaking door te schrijven naar het volgende adres en een bewijs van uw identiteit te verstrekken: MARKETPLACE SHOPPYDEALS LTD, 20-22 Wenlock Road N1 7GU Londen Verenigd Koninkrijk

SHOPPYDEALS LTD verzamelt ook bepaalde gegevens uitsluitend namens betalingspartners, die de enige ontvanger is.

U wordt hierbij geïnformeerd dat gegevens over u kunnen worden verzonden voor het beheer van de commerciële relatie (callcenter) naar bedrijven buiten de Europese Unie (Marokko en Madagaskar) die minder strenge gegevensbeschermingsmaatregelen in acht nemen dan die welke in de Europese Unie worden toegepast. Voorafgaand aan overdracht buiten de Europese Unie heeft SHOPPYDEALS LTD de nodige maatregelen en garanties genomen om dergelijke overdrachten te beveiligen. 

Betaalpartners bewaren de KYC-bestanden van leveranciers volgens de volgende criteria:

 • Gevalideerde bestanden: tot tien (10) jaar na het einde van de contractuele relatie;
 • Afgewezen dossiers: tot drie (3) jaar na afwijzing;
 • Dossiers in afwachting van aanvullende informatie: drie (3) jaar na verzameling zonder reactie van Verkoper.

Andere gegevens die door Betaalpartners worden verzameld, worden bewaard voor de gehele duur van de contractuele relatie en tot tien (10) jaar na het einde van de contractuele relatie.

Gegevens verzameld door SHOPPYDEALS LTD worden bewaard voor de langste van de vereiste periodes in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen of een andere duur afhankelijk van operationele beperkingen.

In overeenstemming met de regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt, kunt u uw rechten uitoefenen (toegang, correctie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid, indien van toepassing) en het lot van uw persoonsgegevens “post mortem” bepalen door contact op te nemen met

 • SHOPPYDEALS LTD per e-mail: [email protected] of per post: MARKETPLACE SHOPPYDEALS LTD, 20-22 Wenlock Road N1 7GU Londen Verenigd Koninkrijk
 • Betaalpartners op het adres vermeld in het vertrouwelijkheidsbeleid dat beschikbaar is op de site.

Voor een snellere verwerking van uw verzoek verzoeken wij u uw voor- en achternaam, e-mailadres en postadres op te geven. Bepaalde verzoeken om uw rechten (recht op toegang) uit te oefenen, moeten een fotokopie van een identiteitskaart met uw handtekening bevatten om uw identiteit te verifiëren en u moet het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden. U ontvangt dan binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van het verzoek een reactie.

U kunt uw opmerkingen op elk moment indienen tijdens de risicoanalyse die door SHOPPYDEALS LTD wordt uitgevoerd met het oog op fraudepreventie. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Franse Commissie voor Informatietechnologie en Burgerlijke Vrijheden (CNIL – Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), op haar website www.cnil.fr. 

SHOPPYDEALS LTD heeft een Data Protection Officer (DPO) die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van SHOPPYDEALS LTD op het adres [email protected] (met uitzondering van verzoeken om uw rechten uit te oefenen die moeten worden uitgedrukt op de chatbot van ons privacybeleid)

Voor meer informatie over gegevensverwerking door SHOPPYDEALS LTD, Klik hier om het vertrouwelijkheidsbeleid te lezen.

SHOPPYDEALS LTD maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, Klik hier

De Verkoper verbindt zich er onherroepelijk toe om alle persoonlijke gegevens over de Koper die hem door SHOPPYDEALS LTD worden doorgestuurd, uitsluitend te gebruiken met het oog op de levering van de Producten en het voldoen aan de gerelateerde wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name met betrekking tot fietsidentificatie indien van toepassing. Ze gaan ermee akkoord geen kopieën te bewaren na verzending van het/de bestelde Product(en). Elk ander gebruik, verhuur, verkoop, wederverkoop of kopiëren door de Verkoper is strikt verboden. In verband daarmee kan het nodig zijn dat de Verkoper per e-mail informatie ontvangt met betrekking tot de Dienst van SHOPPYDEALS LTD.

Anti-fraude:

Om fraude (niet leveren aan klanten, openstaande betalingen, etc.) of onaanvaardbaar gedrag van de Verkoper (klachten, negatieve beoordelingen of onvoldoende tevredenheidscijfers, etc.) verzameld op de site wordt verwerkt door SHOPPYDEALS LTD om het risico op fraude en vertrouwen in verband met het leveranciersaccount te bepalen. Als onderdeel van deze analyse kan SHOPPYDEALS LTD een beroep doen op haar leveranciers die gespecialiseerd zijn in risicopreventie om haar analyse te verfijnen. Sommige van deze providers kunnen ook de resultaten van de uitgevoerde analyse toegestuurd krijgen en deze voor eigen rekening gebruiken om hun eigen incidentendossier te vullen. Bepaalde gegevens in verband met de terminal die aan het leveranciersaccount is gekoppeld, kunnen ook naar de Verenigde Staten worden overgedragen. SHOPPYDEALS LTD neemt alle nodige maatregelen en garanties om deze overdrachten te beveiligen.

Berichten uitgewisseld tussen de Verkoper en de Koper via SHOPPYDEALS LTD worden bewaard door SHOPPYDEALS LTD en kunnen worden gebruikt als bewijs van ongepast gedrag door de Verkoper.

SHOPPYDEALS LTD kan, op basis van de resultaten van de controles uitgevoerd op de rekeningen van de Verkoper (bij registratie en tijdens de levensduur van de rekening), de aan de Verkoper toegekende vertrouwensindex of het gedrag van de Verkoper, maatregelen nemen, zoals het weigeren van de registratie van de Verkoper op de Marktplaats, tijdelijke opschorting of definitieve sluiting van het account van de Verkoper. Deze maatregelen kunnen ook tot gevolg hebben dat de betaling aan Verkopers wordt opgeschort in het geval dat Verkoper de levering niet heeft of kan nakomen. Het optreden van een incident (leveringsfout, uitstaande betalingen voor SHOPPYDEALS LTD, sluiting van de rekening, negatieve betrouwbaarheidsindex, enz.) kan ertoe leiden dat gegevens met betrekking tot de rekening in het SHOPPYDEALS-waarschuwingsbestand worden vastgelegd, die op het moment van volgende verbindingen of Verkopersregistraties kunnen SHOPPYDEALS LTD ertoe verplichten aanvullende controles uit te voeren of de registratie van de Verkoper te weigeren.

Op elk moment tijdens de analyse uitgevoerd door SHOPPYDEALS LTD, kunt u uw opmerkingen schriftelijk indienen bij de klantenondersteuning. Bovendien hebt u, in overeenstemming met de Franse wet op informatietechnologie en burgerlijke vrijheden van 6 januari 1978, het recht van toegang, correctie, verwijdering en verzet voorzien door de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden. In overeenstemming met de geldende regelgeving moet uw verzoek worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van uw identiteitskaart met uw handtekening en met vermelding van het adres waarnaar uw antwoord moet worden gestuurd.

Om uw antifrauderechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of per post naar SHOPPYDEALS LTD, 20-22 Wenlock Road N1 7GU London United Kingdom en uw naam, achternaam en e-mailadres opgeven.

Verkopers buiten de Europese Unie:

Indien u uw activiteit verricht vanuit een land dat zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt, verbindt u zich ertoe alle persoonsgegevens die u worden toegezonden te verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 (de “GDPR”). U weet ook dat u alle technische en organisatorische maatregelen treft om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen.

Telkens wanneer u persoonlijke gegevens van SHOPPYDEALS LTD ontvangt voor doeleinden die beperkt zijn tot de uitvoering van uw bestellingen, handelt u als de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonlijke gegevens. Als u een gegevensverwerker inschakelt om namens u specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren, implementeert u procedures waarmee u kunt garanderen dat zij de gegevens alleen in uw instructies verwerken en dat zij aan dezelfde verplichtingen worden gehouden als u op het gebied van gegevensbescherming.

11. Intellectuele eigendom

11.1 – Alle teksten, commentaren, artikelen, illustraties, werken en afbeeldingen die op de Site worden gereproduceerd of weergegeven, zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomswetten voor de duur van deze wetten en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is privégebruik toegestaan, met inachtneming van verschillende regels van het Wetboek van Intellectueel Eigendom, waarvan sommige strenger zijn. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van de site en/of van alle of een deel van de functies die op de site te vinden zijn of erin zijn opgenomen, is ten strengste verboden.

11.2 – Bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de Fnac-site worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. Reproductie of weergave van alle of een deel van de bovengenoemde tekens is ten strengste verboden en is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

11.3 – Sommige producten zijn onderworpen aan persoonlijke en specifieke wetten die het kopiëren, openbare verspreiding en inhuren regelen. U dient de Algemene Voorwaarden van deze producten te respecteren en SHOPPYDEALS LTD is niet aansprakelijk voor enig gebruik van Producten binnen dit kader.

11.4 – SHOPPYDEALS LTD behoudt zich het recht voor om de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper te gebruiken in het kader van de Dienst.

12. Aansprakelijkheid

De Verkoper garandeert en vrijwaart SHOPPYDEALS LTD op eerste verzoek voor alle schade geleden door SHOPPYDEALS LTD en tegen elke aansprakelijkheidsvordering jegens SHOPPYDEALS LTD als gevolg van een schending door de Verkoper van enige rechten van derden, waaronder die van een Koper, ongeacht of de schade als gevolg van de verkoop van Producten, de Verkoper van de Dienst of enige andere handeling waarvoor hij verantwoordelijk kan zijn.

SHOPPYDEALS LTD is alleen aansprakelijk jegens de Verkoper voor gebeurtenissen die rechtstreeks aan hem kunnen worden toegeschreven en deze aansprakelijkheid is beperkt tot het aantal bestellingen dat in de voorgaande maand is gedaan. Het is niet aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief het verlies van een mogelijkheid om Producten te verkopen in geval van onbeschikbaarheid van de Dienst. SHOPPYDEALS LTD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de Service door de Verkoper.

SHOPPYDEALS LTD wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot verkopen tussen verkopers en kopers via de service. Elke klacht met betrekking tot Producten (beschrijving, levering, gebruiksvoorwaarden, enz.) die onder de aandacht van SHOPPYDEALS LTD wordt gebracht, wordt doorgestuurd naar de betrokken Verkoper die de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid op zich neemt.

13. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden van Verkoper ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, verordening of definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 

14.Toepasselijk recht / Toewijzing van jurisdictie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de leverancier zijn onderworpen aan de Britse wetgeving.

Voor elk geschil dat kan ontstaan tussen SHOPPYDEALS LTD en een professionele verkoper met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van dit contract, kunnen de partijen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure de hulp inroepen van een bemiddelaar op het volgende adres: 
98 rue de Richelieu – 75002 Parijs – https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

In toepassing van dit bemiddelingsbeding zullen alle tussen partijen gevoerde besprekingen, tenzij partijen hiermee zijn overeengekomen, voor onbepaalde tijd vertrouwelijk zijn.

De bemiddelingstermijn mag niet langer zijn dan 3 maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Mocht de mediation niet slagen, dan zal het geschil worden beslecht door de rechtbanken van LONDEN, niettegenstaande meerdere advocaten van de verdediging of het inschakelen van derden, ook voor kortgedingprocedures of die op verzoek worden ingesteld. 

15.Anti-corruptie

De Partijen komen overeen dat zij te allen tijde in verband met en voor de duur van het Contract, en daarna, zullen voldoen en redelijke maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat hun onderaannemers, agenten of andere derden, onderworpen aan hun controle of beslissende invloed, zullen voldoen aan met de volgende bepalingen.

De partijen verbieden te allen tijde en in welke vorm dan ook de volgende praktijken met betrekking tot een internationale, nationale of lokale overheidsfunctionaris, een politieke partij, een partijleider of een kandidaat voor een politiek ambt, en van een directeur, functionaris of werknemer van een partij, ongeacht of dergelijke praktijken direct of indirect worden toegepast, ook via derden:

Corruptie betekent het aanbieden, beloven, geven, autoriseren of aanvaarden van enig onrechtmatig financieel voordeel of ander onrechtmatig voordeel aan, namens of voor een van de bovengenoemde personen of voor een derde partij met het doel een markt of ander onrechtmatig voordeel te verkrijgen of te behouden, bijvoorbeeld in verband met de gunning van openbare of particuliere aankoopcontracten, wettelijke vergunningen, belastingen, douane of gerechtelijke en wetgevende procedures.

Corruptie omvat het volgende:

 • Het leveren van een deel van een betaling uit een contract aan een overheid of partijfunctionarissen of werknemers van de andere Contracterende Partij, hun familieleden, vrienden of zakenpartners, of via tussenpersonen zoals agenten, onderaannemers, adviseurs of andere derden, om betalingen te doen aan een regering of partijfunctionarissen, of aan werknemers van de andere Contractant, hun familieleden, vrienden of hun handelspartners.
 • Afpersing of uitlokking verwijst naar het vragen om steekpenningen, al dan niet in verband met een bedreiging, als het verzoek wordt afgewezen. Elke partij zal zich verzetten tegen elke poging tot afpersing of uitlokking en wordt aangemoedigd om dergelijke pogingen te melden via de beschikbare formele of informele meldingsmechanismen, tenzij dergelijke meldingen in de gegeven omstandigheden als contraproductief worden beschouwd.
 • Invloeden met invloed bestaat uit het aanbieden of zoeken van een onrechtmatig voordeel om een ongepaste invloed uit te oefenen, echt of ingebeeld, om van een officiële of particuliere agent een onrechtmatig voordeel te verkrijgen voor de oorspronkelijke aanstichter van de handeling of voor enige andere persoon.
 • Het witwassen van de opbrengst van de bovengenoemde corrupte praktijken is het verbergen of verhullen van de oorsprong, bron, locatie, dispositie, verplaatsing of eigendom van eigendom, in de wetenschap dat dit eigendom het product is van criminele activiteiten. De termen "corruptie" of "corrupte praktijken" zoals gebruikt in deze anticorruptieclausule van Groupe SHOPPYDEALS LTD omvatten corruptie, afpersing of aansporing, beïnvloeding en witwassen van het product van deze praktijken.

3.Algemene verkoopvoorwaarden

Invoering

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "AVG") zijn van toepassing op Kopers, naast de Algemene Voorwaarden voor Kopers, op Verkopers, naast de Algemene Voorwaarden voor Verkopers, waar de termen in hoofdletters die hier worden gebruikt, worden gedefinieerd.

GSTC is van toepassing op alle verkopen van producten via de Service tussen de Verkoper en de Koper. Ze zijn bedoeld om de betrekkingen tussen verkopers en kopers van producten te regelen, met uitzondering van relaties die worden gevormd tussen kopers en SHOPPYDEALS LTD of tussen verkopers en SHOPPYDEALS LTD. Relaties tussen kopers en SHOPPYDEALS LTD worden beheerst door de algemene voorwaarden voor kopers. De relaties tussen Verkopers en SHOPPYDEALS LTD worden beheerst door de Algemene Voorwaarden voor Verkopers.

SHOPPYDEALS LTD is niet de Verkoper van de Producten die via de Service zijn gekocht; alleen de Verkoper, wiens naam wordt vermeld op de beschrijving van elk product, is de medecontractant van de Koper voor de aankoop van Producten. Producten kunnen niet worden geretourneerd of geruild door SHOPPYDEALS LTD of een Fnac-winkel.

1. Sluiting van het verkoopcontract tussen koper en verkoper

1) Producten worden op de Site gepresenteerd met een beschrijving om de Koper in staat te stellen de essentiële kenmerken, de prijs en het tijdstip van levering ervan te kennen.

2) De koper kiest de producten die hij wil kopen.

3) Hij zal zijn keuze van producten bevestigen, deze GSTM lezen en ermee akkoord gaan bij bevestiging van zijn Bestelling.

4) De koper ontvangt een e-mail ter bevestiging van de registratie van de bestelling.

5) De Verkoper wordt door SHOPPYDEALS LTD geïnformeerd dat een of meer Producten op zijn profiel zijn besteld.

6) De Verkoper bevestigt de bestelling(en) van de Koper binnen 2 werkdagen na ontvangst van de in punt 5 bedoelde informatie.

Bij gebreke van orderbevestiging binnen de in lid 6) genoemde termijn, wordt het contract tussen de Koper en de Verkoper automatisch ontbonden en is elke partij ontheven van zijn verplichtingen. De Koper is ervan verzekerd dat zijn bankrekening niet wordt gedebiteerd.

Aanbiedingen van verkopers zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, onder voorbehoud van beschikbaarheid. In het geval van uitzonderlijke onbeschikbaarheid van Producten nadat een bestelling door een Koper is geplaatst, zal de Verkoper de Koper informeren met behulp van de berichtentool die beschikbaar is op de Dienst, de bestelling automatisch geannuleerd worden en de Koper er zeker van is dat dat zijn bankrekening niet wordt gedebiteerd.

Evenzo, in het specifieke geval waarin hetzelfde product door meerdere kopers tegelijkertijd wordt besteld, en afhankelijk van de beschikbaarheid van dit product (schaars, enkelvoudig of gebruikt product), zal het product worden verkocht aan de eerste koper die zijn bestelling. Andere Kopers zullen dan op de hoogte worden gebracht van de annulering van hun bestelling.

Alleen verkoopcontracten voor niet-beschikbare producten worden echter beïnvloed door annulering.

7) Zodra de bestelling door de verkoper is bevestigd, wordt een e-mail naar de koper gestuurd om de bestelling en de algemene voorwaarden (beschikbaar in pdf-formaat) te bevestigen en samen te vatten, en de verkoper zal zich ertoe verbinden de producten binnen de periode te leveren gespecificeerd en de bankrekening van de koper wordt gedebiteerd voor het bedrag van de bestelling.

8) Zodra de bestelling van de Koper geheel of gedeeltelijk is bevestigd, worden de Producten door de Verkoper verzonden volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 3.

9) De Koper moet de ontvangst onverwijld bevestigen in “Mijn account” voor elk besteld Product. Anders wordt het Product geacht te zijn ontvangen binnen 21 dagen na de datum van afschrijving van zijn bankrekening.

Deze clausule doet geen afbreuk aan de bepalingen van de artikelen L. 217-4 en volgende van de consumentencode vermeld in de bijlage, aangezien het de koper vrij staat om op elk moment contact op te nemen met de verkoper, alle verzoeken en claims over bestelde producten te verzenden via de berichtendienst tool beschikbaar op de Service.

10) Koper wordt uitgenodigd de prestatie van Verkoper te beoordelen op de in artikel 7 voorgeschreven wijze.

2. Prijzen en betaling

De aankoopprijzen van de producten worden vastgesteld door de Verkoper. Ze worden vermeld in euro op de beschrijving, exclusief verzendkosten, deze laatste wordt toegevoegd voordat de volgende bestelling wordt gevalideerd volgens het bereik gespecificeerd in sectie 3 hieronder en zoals aangegeven door de Verkoper in de beschrijving.

Ter herinnering: wanneer de koper een bestelling bevestigt, is hij verplicht de opgegeven prijs te betalen.

Betalingen voor aankopen die via de Service zijn gedaan, worden via de "Betalingsmethoden" afgehandeld aan SHOPPYDEALS LTD, die het overeenkomstige bedrag in naam en voor rekening van de Verkoper zal ontvangen.

3.Verzendmethoden en kosten

De volgende verzendmethoden worden aan de koper voorgesteld onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden:

 • normale verzending
 • Bijgehouden verzending
 • Verzending tegen handtekening

Voor Producten lager dan of gelijk aan € 25 btw, vindt levering plaats naar keuze van de Koper.

Voor elk product tussen € 25 en 200 btw, wordt de levering gedaan door middel van tracking of tegen ondertekening.

Voor Producten met een btw-bedrag van meer dan € 200,-, dient levering verplicht te geschieden tegen ondertekening.

De Verkoper mag weigeren het bestelde Product in de normale modus te leveren, ongeacht de prijs ervan. In dat geval zal hij dit voorbehoud uitdrukkelijk opnemen op de bijbehorende productbeschrijving. Anders is hij verplicht om te voldoen aan de criteria voor het kiezen van leveringsbepalingen zoals vermeld in de voorgaande leden.

De verzendkosten van het product worden als volgt berekend:

Categorie1e productExtra product
 normaalVolgenAanbevolennormaalVolgenAanbevolen
HEEFT€ 2,80€ 3,895,19 €€ 0,80€1,30€1,70
B€ 3,99€ 4,99€ 5,99€1,00€1,50€1,90
VS€ 4,79€ 6,19€ 8,29€1,70€ 2,20€ 3,00
D€ 6,99€ 8,99€ 12,99€ 2,50€ 3,00€5,00
E€ 8,99€ 12,99€ 15,99€ 3,00€ 4,00€ 6,00
F€ 12,99€ 16,99€ 24,99€5,00€ 6,00€9,00
G€ 19,99€ 22,99€ 29,99€ 7,00€10,00€ 14,00
H€ 29,99€ 29,99
l€ 39,99€ 39,99
J€ 49,99€ 49,99
K€ 59,99€ 59,99

De Verkoper zal de bestelde Producten binnen 2 werkdagen na de datum van orderbevestiging naar de Koper verzenden; De Verkoper is vastbesloten om de Producten binnen die termijn te verzenden. Producten worden geleverd op het adres dat door de Koper is opgegeven in "Mijn Account", en verzonden volgens zijn voorkeur. Het is daarom de exclusieve verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de informatie die aan SHOPPYDEALS LTD wordt verstrekt correct is en blijft om de Producten die op de Site zijn gekocht te ontvangen. Producten reizen voor rekening en risico van Verkoper. Vanaf het moment dat de Koper de bestelde Producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten op hem over.

Voorraad

Bij ontvangst van bestelde producten zal de Koper de vervoerder, de Verkoper via de berichtentool die beschikbaar is op de Dienst en op een andere manier, op de hoogte brengen van elke reservering op het geleverde Product (bv. beschadigd pakket, reeds geopend, …).

De Verkoper zal SHOPPYDEALS nauwkeurig informeren over de verzending van elke bestelling (als de bestelling van de Koper in meerdere zendingen is verzonden, zal de Verkoper SHOPPYDEALS LTD laten weten welk deel van de bestelling is verzonden) via het verkopersaccount. Bij gebrek aan dergelijke informatie kan SHOPPYDEALS LTD de betreffende transactie annuleren.

4. Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de koper bij een aankoop bij een professionele verkoper 14 dagen na ontvangst van het product/de producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen bij de genoemde verkoper, zonder zijn redenen te moeten motiveren of te betalen een straf.

Voor bestellingen met meerdere Producten van dezelfde Verkoper gaat deze korte termijn van 14 dagen in vanaf de ontvangst van het laatste Product.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn, worden alleen de prijs van gekochte Producten en verzendkosten terugbetaald, de retourkosten zijn voor rekening van de Koper.

De retourzendingen bevinden zich in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, handleidingen, …) in dezelfde verpakking als gebruikt tijdens de verzending om hun hermarketing te verzekeren.

Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een aankoopbewijs met een kopie van de factuur of aankooplevering voor een optimaal beheer.

In overeenstemming met de geldende regelgeving (artikel L221-28 van de consumentencode), kan het herroepingsrecht worden uitgeoefend voor:

 • audio-opnamen, video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd;
 • Levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementen op deze uitgaven;

De koper oefent zijn herroepingsrecht rechtstreeks uit bij de betreffende Verkoper door gebruik te maken van:

 • het bijgevoegde standaardformulier voor opnames, hierin bijgevoegd, om contact op te nemen met de Verkoper op het adres dat hij hem zal geven tijdens hun besprekingen via de berichtentool die beschikbaar is via de Service
 • of op welke manier dan ook, inclusief per e-mail waarin de wil van de koper om ondubbelzinnig te herroepen wordt uitgedrukt en met vermelding van de bestelling waarop deze intrekking betrekking heeft, met behulp van de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld via de service.

Nadat het formulier of de verklaring van herroeping naar de Verkoper is verzonden, zal de Koper de Producten of de Verkoper binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving van de beslissing van de Koper tot herroeping retourneren.

De Koper zal Producten retourneren naar het adres dat door de Verkoper is opgegeven met behulp van de berichtentool die beschikbaar is via de Service.

De terugbetaling van geretourneerde producten wordt uitgevoerd door SHOPPYDEALS LTD onder de volgende voorwaarden:

SHOPPYDEALS LTD zal de betaalde bedragen (inclusief bezorgkosten, uiterlijk 14 dagen vanaf de datum waarop het recht van de Verkoper is geclaimd en aan SHOPPYDEALS LTD is gemeld, terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de bestelling. De terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld totdat het Product is teruggevonden of totdat de Koper tegelijkertijd aan de Verkoper en SHOPPYDEALS LTD een bewijs van verzending heeft verstrekt, al naar gelang welk van beide eerst valt.

Er wordt geen retour tegen vergoeding aanvaard, ongeacht de reden.

5. Geschillen – Meningsverschillen – Mediation – Online geschillenbeslechting

5.1 Klachtenbehandeling

De Koper heeft op elk moment de mogelijkheid om contact op te nemen met de Verkoper en om alle verzoeken of claims met betrekking tot Producten die zijn besteld via de berichtentool die door de Service wordt geleverd, te behandelen, inclusief claims van geldige garanties.

Naast de berichtentool wordt aan de koper een speciale sleutel verstrekt om in zijn account - binnen 90 dagen voor aankopen van een professionele verkoper - elke klacht met betrekking tot producten (bijv. product niet ontvangen, enz.) aan te geven.

Na deze termijnen behoudt de Koper zich het recht voor om contact op te nemen met de Verkoper om een claim in te dienen voor Producten die zijn besteld met behulp van de berichtentool die beschikbaar is via de Service.

Geschillen worden indien nodig rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper beslecht via de berichtentool die beschikbaar wordt gesteld op de Dienst.

Koper en Verkoper zullen hun uiterste best doen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

Niettemin, in het geval dat de Verkoper het geschil met de Koper niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van de klacht heeft opgelost, behoudt SHOPPYDEALS LTD zich het recht voor, na de Verkoper vooraf te hebben geïnformeerd, om het Product aan de klant terug te betalen. Het bedrag van deze terugbetaling wordt dan in mindering gebracht op de bedragen die SHOPPYDEALS LTD aan de Verkoper moet betalen voor Producten die door de Verkoper via de Dienst zijn verkocht.

Naargelang het geval zullen verklaarde geschillen leiden tot teruggave van de bestelde Producten of tot terugbetaling.

5.2 Bemiddeling

In overeenstemming met de Franse consumentenwetgeving, houdt ons bedrijf SHOPPYDEALS LTD zich aan de ethische code van Fevad (de Federatie van e-commerce en verkoop op afstand) en aan het e-commerce bemiddelingssysteem van de Fevad (60 Rue La Boétie – 75008 Parijs) – http://www.mediateurfevad.fr

De Koper kan de bemiddelingsdienst gebruiken voor consumentengeschillen die verband houden met aankopen die via de Dienst zijn gedaan.

Overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de bemiddeling, moet elk consumentengeschil vooraf aan de Verkoper worden voorgelegd via de procedure vermeld in deze bepaling.

Voor meer informatie over het e-commerce bemiddelingssysteem van de Fevad: http://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/

5.3 Online Platform voor de beslechting van geschillen:

In overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een online platform opgezet voor de beslechting van geschillen, waardoor onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals in de Europese Unie wordt vergemakkelijkt.

Dit platform is beschikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

6. Garanties

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de naleving van het contract of verborgen gebreken, met name die uiteengezet in de Bijlage bij deze Voorwaarden, zullen defecte producten (zonder dat dit te wijten is aan de Koper) of producten die niet overeenkomen met de bestelling worden terugbetaald of omgeruild volgens naar keuze van de Koper.

Producten worden teruggestuurd naar de Verkoper in de staat waarin ze werden ontvangen met alle bijbehorende elementen (accessoires, verpakkingen, handleidingen…).

In dit kader zullen de verzendkosten aan de Koper worden terugbetaald op basis van de factuurprijs en zijn de retourkosten voor rekening van de Verkoper.

Terugbetaling vindt plaats door opnieuw te crediteren via de betaalmethode die bij de bestelling is gebruikt.

Retourzendingen worden niet geaccepteerd tegen terugbetaling, ongeacht de reden. Deze garanties doen geen afbreuk aan het herroepingsrecht voorzien in artikel 4.

Met betrekking tot de wettelijke garantie van overeenstemming, de Koper:

 • genieten van een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om jegens zijn verkoper te handelen;
 • kan kiezen tussen de reparatie of de vervanging van het goed, onder voorbehoud van de kosten voorzien door artikel L. 217-9 van de consumentencode;
 • is vrijgesteld van het overleggen van het bewijsstuk betreffende het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende zes maanden na de levering van het goed. Deze deadline wordt uitgevoerd in 24 maanden vanaf 18 maart 2016, veilig voor de tweedehands eigendommen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die mogelijk uw goed dekt. Er wordt aan herinnerd dat de koper kan beslissen om jegens zijn verkoper de garantie tegen de verborgen gebreken van het verkochte goed te verlenen overeenkomstig artikel 1641 van het burgerlijk wetboek en dat hij in deze hypothese kan kiezen tussen de oplossing van de verkoop of de vermindering van de verkoopprijs volgens artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Leveranciersbeoordeling

SHOPPYDEALS LTD biedt Kopers middelen om de prestaties van Verkopers te beoordelen aan het einde van de bevestiging van ontvangst van Producten.

Deze transparantie stelt kopers in staat om Producten te kiezen van de meest serieuze Verkopers die het beste voldoen aan de Algemene Voorwaarden van de Dienst.

De beoordeling is gebaseerd op een beoordelingscriterium en de toekenning van sterren. Als zodanig heeft SHOPPYDEALS LTD geen controle over de beoordeling van kopers, die het alleen op de site zal opslaan. Het kan echter nodig zijn om zonder voorafgaande kennisgeving een beoordeling te verwijderen waarvan de inhoud bij SHOPPYDEALS LTD als illegaal is gemeld. Feedback van de koper en zijn pseudoniem zullen zichtbaar zijn voor elke bezoeker van de site.

8.Persoonlijke gegevens

In aanvulling op artikel 5 van de kopersvoorwaarden en artikel 8 van de verkopervoorwaarden, worden kopers en verkopers erop gewezen dat alle gegevens die als onderdeel van de service bij het plaatsen van bestellingen worden verzameld, worden verwerkt door SHOPPYDEALS LTD voor het verwerken van de genoemde bestellingen.

Informatie en gegevens van de koper met betrekking tot de levering worden door SHOPPYDEALS LTD aan Verkopers doorgegeven met als enig doel de verzending van het Product en, indien van toepassing, om hen in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke en regelgevende verplichtingen. Deze informatie mag in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt.

In geval van moeilijkheden met betrekking tot de verwerking van deze informatie, kunnen de koper en de verkoper zich rechtstreeks tot SHOPPYDEALS LTD wenden onder de voorwaarden die, naargelang het geval, zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden voor de koper of in de algemene voorwaarden voor de verkoper.

Elke Verkoper heeft alleen toegang tot persoonlijke gegevens die door Kopers van zijn Producten aan SHOPPYDEALS LTD zijn verstrekt bij het plaatsen van bestellingen.

Verkopers zorgen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens die worden bewaard voor verzending en tracking.

9.Beveiliging

De site wordt beschermd door een beveiligingssysteem: SHOPPYDEALS LTD heeft de SSL-coderingsmethode aangenomen en het algehele storings- en coderingssysteem versterkt om alle gevoelige gegevens over betalingsmethoden die op de site worden gebruikt, effectief te beschermen.

10. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard onder enige wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

11.Toepasselijke wetten

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Britse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit hun interpretatie en/of uitvoering valt onder de jurisdictie van de Britse rechtbanken.

Bijlage 1

Artikel L217-4 Consumentencode

De verkoper zal goederen leveren in overeenstemming met het contract en is verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken die bij levering bestaan.

Hij is ook verantwoordelijk voor gebreken aan overeenstemming die het gevolg zijn van verpakking, instructies voor montage of installatie wanneer dit hem wordt toegeschreven in het kader van het contract of onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

Artikel L217-5 Consumentencode

Het product voldoet aan de overeenkomst als:

 1. het geschikt is voor het doel dat gewoonlijk wordt geassocieerd met een dergelijk Product en, indien van toepassing:
 2. Als het overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten bezit die in monsters of modellen aan de koper worden gepresenteerd
 3. Als het de kenmerken bezit die een koper redelijkerwijs mag verwachten op grond van openbare verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in advertenties of labels
 4. Of als het de kenmerken heeft die door Partijen zijn gedefinieerd of geschikt is voor een bepaald doel dat de Koper aan de Verkoper bekend heeft gemaakt en dat deze laatste heeft goedgekeurd.

Artikel L.217-12 Consumentencode

Acties als gevolg van gebrek aan overeenstemming verjaren twee jaar na levering van het Product.

Artikel L. 217-16 van de Consumentenwet:

Wanneer de koper de verkoper tijdens de garantieperiode die tijdens de aankoop of de reparatie van persoonlijke eigendommen wordt verleend, vraagt om herstel dat onder de garantie valt, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de resterende duur van de garantie. Deze termijn gaat in vanaf het verzoek tot tussenkomst van de koper of het afstand doen van herstel indien deze actie later is dan het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

Verkoper is gehouden tot garantie wegens verborgen gebreken van verkochte Producten die deze ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik zodanig verminderen dat Koper deze niet zou hebben gekocht, of een lagere prijs zou hebben betaald indien hij op de hoogte was geweest.

Sectie 1648, lid 1, Burgerlijk Wetboek

Maatregelen als gevolg van verborgen gebreken dienen binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek door de Koper te worden ondernomen.

Bijlage 2 – Herroepingsformulier

Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u uw bestelling die bij de verkoper is geplaatst als onderdeel van de service van SHOPPYDEALS LTD, wilt intrekken.

Ter attentie van [naam verkoper (*) …………………………………………– dienst …………………………………………. –

adres van de Verkoper (*) ………………………………………………..

(e-mail: van de Verkoper ………………………………………….).

Ik/Wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van het onderstaande artikel:

Besteld op (datum) …………………………………….. / Ontvangen op (datum) ………………………………………………………… ….. (*)

Naam van de Koper(s): ………………………………………………………………..

Adres van de Koper(s): ………………………………………………………………..

Handtekening van de Koper(s) (alleen bij kennisgeving van dit papieren formulier):

Datum : ………………………………………………………………..

(*) Om de retourzending te optimaliseren, raden we je aan om deze informatie bij de Verkoper te bevestigen via de berichtentool die als onderdeel van de Service wordt aangeboden.

(**) Doorhalen wat niet van toepassing

+info & Nuttige links :

Help & veelgestelde vragen klik op hier.

Terugbetalingsbeleid klik op hier.

Contact hier.

Marktplaats hier

Contactgegevens :Shoppydeals Ltd: [email protected]

U kunt ook contact opnemen met Shoppy Deals via sociale netwerken Facebook Twitter instagram LinkedIn

WINKELWAGEN

dichtbij
nl_BENederlands (België)