Signal-arnaques.com veroordeling

Signal-arnaques.com veroordeeld wegens niet-naleving van de consumentencode 1

Bij een tussentijdse opdracht van 22 december 2021 heeft de handelsrechtbank van Parijs het platform signal-arnaques.com veroordeeld wegens niet-naleving van de consumentenwet. Volgens de artikelen L. 111-7-2 en D. 111-17 van de genoemde code moet dit platform voor online beoordelingen deze samen met hun publicatiedatum publiceren, evenals die van de betrokken consumentenervaring. Deze datum ontbrak echter in de aanklachten gericht aan Mac Assistance. Als gevolg hiervan kreeg de site de opdracht om verschillende pagina's over dit bedrijf te verwijderen.


Mac Assistance had er op het platform www.signal-arnaques.com verschillende onwelkome opmerkingen over gemaakt, met name over storingen in de assistentie en verzoeken om extra betaling voor reparaties.

De rechtbank noemt met name de mening van een zekere Pascaline die geen enkel bewijs bevat dat Mac Assistance in staat zou stellen de auteur ervan te identificeren. Een mogelijke fout begaan en daarmee de reden voor zijn ontevredenheid, maar ook de onmogelijkheid om een samenhangend antwoord te geven. Vooral omdat a priori, na het volledig lezen van de dialoog en commentaren, niets echt identificeerbaar is. 

"Gezien de niet-naleving van de bepalingen van de consumentencode, de schade aan Mac Assistance, de onmogelijkheid voor Mac Assistance om zichzelf te rechtvaardigen, de noodzaak van de tussenkomst van een moderator op dit soort sites die de publicatie van teksten mogelijk maken die kan heel snel de reputatie van een bedrijf vernietigen zonder het minste bewijs te leveren”, beval de rechtbank het platform signal-arnaques.com om de betreffende pagina's te verwijderen en veroordeelde het tot het betalen van € 5.000 aan Mac Assistance overeenkomstig artikel 700 CPC.


Signal-arnaques.com Overtuigingsdetails

Jurisprudentie: jurisprudentie

Rechtbank van Koophandel van Parijs, tussenvonnis van 22 december 2021

Om de redenen uiteengezet in haar dagvaarding d.d. 20 oktober 2021, neergelegd ter griffie van de Gerechtsdeurwaarder, waarnaar moet worden verwezen voor de opsomming van feiten, verzoekt MAC ASSISTANCE LTD ons om:

Gelet op artikel 873 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
Gelet op artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek,
Gezien de artikelen L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 en D. 111-17 van de Consumentenwet,

LET OP dat HERETIC niet voldoet aan de bepalingen van de artikelen L. 111-7-2 en D. 111-17 van de Consumentenwet;

LET OP dat het niet naleven door HERETIC van de bepalingen van de artikelen L. 111-7-2 en D. 111-17 van de Consumentenwet een duidelijk onwettige verstoring vormt

BESTEL HERETIC om van zijn platform https://www.scamdoc.com, binnen 8 dagen na kennisgeving van de te plaatsen bestelling, te verwijderen van de pagina die toegankelijk is op het volgende URL-adres: https:/ /www.scamdoc.com/xxx .

BESTEL HERETIC om www.signalarnaques.com van zijn platform te verwijderen, binnen 8 dagen na kennisgeving van de te plaatsen bestelling,
de pagina's die toegankelijk zijn via de volgende URL's:


https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signa1-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx

ASSOCIEEER deze veroordeling met een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging of overtreding,

RESERVE de vereffening van de boete,

VEROORDELEN het bedrijf HERETIC om het bedrijf MAC ASSISTANCE LTD een bedrag van 10.000 euro te betalen als voorziening voor schadevergoeding, ter compensatie van haar morele nadeel,

VEROORDELEN KETTER tot betaling van het bedrag van 5.000 euro op grond van artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, alsmede tot vergoeding van alle kosten, met inbegrip van de kosten van het opmaken van het proces-verbaal.

De zaak werd voor het eerst aan de orde gesteld op 10 november 2021 en verdaagd tot hoorzitting op 8 december 2021.

SAS HERETIC legt onderbouwde conclusies voor waarin het ons vraagt om:
Gelet op artikel 12 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
Gezien de wet van 29 juli 1881,

ln elimineert titis,
Verklaren dat de actie van de firma MAC ASSISTANCE een lasteractie is, Verklaar de nietigheid van de dagvaarding,

Alternatief,
Gelet op wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004,
Gelet op artikel 873 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
Gelet op artikel 1240 van het burgerlijk wetboek,

MAC ASSISTANCE afwijzen van al zijn verzoeken,

De firma MAC ASSISTANCE veroordelen om aan de firma HERETIC een bedrag van € 5.000 te betalen als provisie die moet worden toegepast op de vergoeding van haar verlies,

Bestel MAC ASSISTANCE om HERETIC de som van € 5.000 te betalen op grond van artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Bestel MAC ASSISTANCE om alle kosten te betalen.

Na de raadslieden van de partijen te hebben gehoord in hun toelichtingen en opmerkingen, hebben we de levering van onze bestelling ingediend door deze ter griffie beschikbaar te stellen op woensdag 20 december 2021.

DISCUSSIE

Mac Assistance is een servicebedrijf, geregistreerd in Hong Kong, dat diensten voor probleemoplossing op afstand aanbiedt voor producten van het merk Apple.

HERETIC en uitgever van websites: www.signal-arnaques.com en www.scandoc.com

Uit de geschriften van de gemeente van HERETIC halen we op dat de eerste site enerzijds tot doel heeft consumenten te informeren over online zwendeltechnieken en anderzijds het melden van oplichting of pogingen tot oplichting waarvan diezelfde consumenten denken het slachtoffer te zijn geworden, de tweede maakt het mogelijk om een of andere handelaarssite te analyseren en de vertrouwensscore te bepalen.

Kortom, HERETIC is een communityplatform waarmee internetgebruikers oplichting kunnen melden of erachter kunnen komen.

Mac Assistance constateert verschillende opmerkingen die niet erg aardig voor haar zijn, geschreven op het platform www.signal-arnaques.com, onder meer over het uitblijven van assistentie en verzoeken om bijbetaling voor reparatie. Zij verzoekt de voorzitter van dit Tribunaal om de verwijdering te gelasten van zes internetpagina's die op het platform van Straatsburg zijn gepubliceerd.

De zes pagina's hebben de volgende nummers: //xxx, //xxx, //xxx, //xxx, //xxx, //xxx.

We merken met name op dat als de vermeende meningen gedateerd zijn, de data van de "consumptie-ervaring", die moet worden vermeld volgens de bepalingen van de artikelen L111-7-2 en D111-17 van de consumentencode, niet worden vermeld. , waardoor Mac Assistance niet precies kan reageren op de beschuldigingen omdat het niet in staat is om de auteur van de mening of de reden voor deze mening te identificeren, of enige fouten begaan door Mac Assistance.

We merken op dat HERETIC op pagina 6 van zijn conclusies een bericht openbaart van een zekere Pascaline op de pagina genummerd //xxx, een mening die niet verwijst naar een specifieke actie, geen enkel bewijsstuk dat Mac Assistance in staat zou stellen zijn auteur: "als u een klant bent ...", waarmee de onmogelijkheid voor de eiser in de instantie wordt bevestigd om deze Pascaline te identificeren, om een mogelijke fout te identificeren en dus de reden voor zijn ontevredenheid, maar ook de onmogelijkheid om een coherent reactie, vooral omdat a priori, na het volledig lezen van de dialoog en commentaren, niets echt identificeerbaar is.

Wij zijn daarom van mening dat in deze zaak niet de lasterlijke verklaringen moeten worden beoordeeld, maar de onmogelijkheid om de auteurs van deze verklaringen, hun reden en natuurlijk de waarheidsgetrouwheid van de beschuldigingen te identificeren.

Zo houden we vol dat het geenszins een lasterprocedure is, maar een procedure tussen vennootschappen die tot doel heeft de verweerder in de procedure te verplichten de geldende wetten te respecteren, dat deze vennootschap een handelsvennootschap is die valt ten gunste van de rechtbank van koophandel en haar voorzitter .

We zijn bovendien van mening dat de vermelding "oplichterij", vervat in de domeinnaam, in werkelijkheid een strafrechtelijke kwalificatie heeft, "fraude", dat er in dit geval geen bewezen fraude is die onder de bepalingen van artikel 313-1 en volgende zou vallen van het wetboek van strafrecht.

Zo stellen wij dat de summiere dagvaarding volkomen ontvankelijk is, dat het enkel gaat om ongecontroleerde uitlatingen die het aan de Rechtbank is om eventueel als "smadelijk" te kwalificeren en die de firma Mac Assistance onmiddellijk in gevaar brengen,

Om de bovengenoemde redenen, gezien de niet-naleving van de bepalingen van de consumentencode, de schade aan Mac Assistance, de onmogelijkheid voor Mac Assistance om zichzelf te rechtvaardigen, de noodzaak van de tussenkomst van een moderator in dit soort sites die de publicatie van teksten die zeer snel de reputatie van een bedrijf kunnen vernietigen zonder het minste bewijs te leveren, zullen we Heretic veroordelen in de termen van het verzoek, met uitzondering van het verzoek om een voorziening voor schadevergoeding die door geen enkel document wordt gerechtvaardigd.

Overwegende dat het ook billijk lijkt, rekening houdend met de verstrekte elementen, om aan de eiser een bedrag van € 5.000 toe te wijzen overeenkomstig artikel 700 CPC.


BESLISSING

Uitspraak bij tegenspraak in eerste aanleg. 
Gelet op artikel 873 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
Gelet op artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek,
Gezien de artikelen L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 en D. 111-17 van de Consumentenwet,

Merk op dat HERETIC niet voldoet aan de bepalingen van de artikelen L. 111-7-2 en D. 111-17 van de Consumentenwet;

Merk op dat het niet naleven van de bepalingen van de artikelen L. 111-7-2 en D. 111-17 van de consumentencode door HERETIC een duidelijk onwettige wanorde vormt;

Bestel HERETIC om https://www.scamdoc van zijn platform te verwijderen. com, binnen 8 dagen na kennisgeving van de te plaatsen bestelling, vanaf de pagina die toegankelijk is op het volgende URL-adres:
https://www.scamdoc.com/xxx

Bestel HERETIC om www.signalarnaques.com van zijn platform te verwijderen, binnen 8 dagen na kennisgeving van de te plaatsen bestelling,
de pagina's die toegankelijk zijn via de volgende URL's: 


https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx
https://www.signal-arnaques.com/xxx

En dit, op straffe van 1.000 euro per dag vertraging of overtreding,

De vereffening van de dwangsom behouden wij ons niet voor, deze blijft binnen de bevoegdheid van de tenuitvoerleggingsrechter,

HERETIC veroordelen tot betaling van een bedrag van 5.000 euro op basis van artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,

Laten we de overtollige vraag afwijzen.

Tevens veroordelen wij SAS HERETIC in de proceskosten, inclusief die welke door de vereffende griffie moeten worden verhaald ten bedrage van € 16,01 incl. btw, inclusief € 2,46 btw.

Het tribunaal: Jean-Louis Gruter (voorzitter), Renaud Dragon (klerk)

advocaten: Ik Romain Darrière, Ik Guillaume Dauchel, Ik Clément Hervieux, Ik Sandra Ohana

Bron : Legalis.net

raadpleeg onze bestanden op Signaal oplichting & oplichterij

Een commentaar

 1. Geweldige Trustpilot, je bent niet...
  Incredible Trustpilot je bent niet betrouwbaar en je laat mensen zich niet uitspreken over dit bedrijf dat twee keer is veroordeeld door de Franse justitie. Je hebt mijn recensie weer verwijderd. En vreemd genoeg nadat de manager mijn recensie een week heeft verborgen. Vandaag plaats je mijn recensie en 5 minuten later verwijder je deze. Wat doe jij. Wie beheert dit klantenaccount ??? De beheerder zelf.

  Volgens de transparantiepagina heeft 91% negatieve meningen geschrapt. De klantenscore van Signal scams is niet betrouwbaar.

  Helaas klopt de mening van Flo, negatieve meningen worden systematisch verwijderd op dit profiel.

  Bovendien, gezien de reactie van de manager van deze SARL-signaalzwendel, lijkt het erop dat deze lieve heer niet in dezelfde realiteit leeft als wij:

  2 veroordelingen in één jaar en volgens de manager zijn het de rechters die er niets van begrepen

  Deze tegenstanders of degenen die waarschuwen voor de gevaarlijkheid van de site van Signal Arnaques zijn allemaal potentiële oplichters. Deze dierbare manager wiens bedrijf is veroordeeld tot het monopolie van eerlijkheid.

  Volgens de opmerking van de manager is de DGCCRF nog steeds bij hem.
  Moeten we begrijpen dat een organisatie die wordt gefinancierd door onze belastingen, allemaal de gewapende vleugel van de Signal-zwendelsite is geworden.

  Stel jezelf de juiste vragen? Hoe kan een kleinschalig particulier bedrijf als Signal scams zichzelf zoveel uitspattingen en laster jegens andere bedrijven toestaan als het het onderwerp is geweest van meerdere gerechtelijke veroordelingen?

  Hoe besluit de manager, zoals hij het beschrijft in zijn reactie aan Flo, samen met zijn partners (de DGCCRF?) om reputaties en bedrijven te doorbreken? Er is geen gerechtigheid meer in Frankrijk, geen rechtbanken, geen politie meer voor de manager van deze SARL om zichzelf zijn bevoegdheden te verlenen????

  Erger nog, hij maakte er een reclamebedrijf van. Voor elk rapport op zijn site zijn er Google Adsense-advertenties. Er is dus duidelijk sprake van belangenverstrengeling.

  Met andere woorden, de manager heeft er belang bij om van alles en nog wat te melden om zijn inkomen te verhogen en geld te verdienen in de ongecontroleerde lasterruimte van Signal-zwendel.

  Trouwens, om je te overtuigen, nodig ik je uit om Signal scams op Google te typen en je zult de advertenties zien. U denkt niet naïef dat een bedrijf advertenties aan Google heeft betaald om oplichting te melden. Nee, het is een investering.

  Maar waar gaan we heen? Elk bedrijf dat een paar negatieve meningen over zijn profiel niet ondersteunt en wiens manager zijn tegenstanders van oplichters gratis begint te beledigen, wil de politie, het rechtssysteem, enz. vervangen via zijn nakomelingen Signaalzwendel zonder noch de kwaliteiten noch de vaardigheden en die zelf zeer, zeer, zeer, verre van foutloos is in haar bedrijf.

  Trustpilot check wat er gebeurt met dit account en de methoden van de persoon die het beheert, want je gaat ons niet het zwijgen opleggen!!!!

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WINKELWAGEN

dichtbij
nl_BENederlands (België)